Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ކައުންސިލްގެ އައު ދައުރު އައު އުއްމީދުތަކަކާއެކު

New from Vaavu Atoll

ކައުންސިލްގެ އައު ދައުރު އައު އުއްމީދުތަކަކާއެކު ކައުންސިލްގެ އައު ދައުރު އައު އުއްމީދުތަކަކާއެކު

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެލިދޫ ޓީމް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

New from Vaavu Atoll

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެލިދޫ ޓީމް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެލިދޫ ޓީމް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް

New from Vaavu Atoll

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކައުންސިލްގެ އައު ދައުރު އައު އުއްމީދުތަކަކާއެކު

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް ކުރިމަތިލައި ހިންގައިގަންނަން ފެށި އިރު އައު އުއްމީދުތަކާއި އައު އައު ރޫޙެއް ވަނީ އުފެދި އާލާވާން ފަށައިފައެވެ. އައު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމަށް ހުވާކުރެއްވިއިރު ވަނީ 100 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވައިލައިފައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި 11 ދާއިރާއަކުން 43 ކަމެއް ވަނީ ހިމަނުއްވައިފައެވެ. މި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މިވަނީ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފައެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރެވެނެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެލިދޫ ޓީމް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ފެލިދޫގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އުފައްދައިފައިވާ ޓީމްގެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު (10 ފެބްރުއަރީ 2021ވީ ބުދަ ދުވަހު) ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޓީމްގެ ފަރާތުން މިހާ ހިސާބަހަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާDSC_0662 (600 x 416) ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި އެވެ. އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމްގެ ފަރާތުން އިސްވެ މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެޓީމްގެ އިސް މެމްބަރު ޢަލީ ނިއުޝާދެވެ.
މިޓީމްގެ މެމްބަރުންނާއި އެކު އައޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަމަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އިންސާނީ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ގާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ޓީމްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމާއި އެކު މި ކައުންސިލުން ޓީމާއެކު އެއްބާރުލުން ދެއްވައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަކީ މިއަތޮޅުގައި އަދި މިހާތަނަށް ނުފެށިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. މިކަން ނުފެށިމިވަނީ ވ. އަތޮޅުގެ މި ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ  ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމަކީ އެކަމާމެދު ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވުމުންވެސް މެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޒޫރުރަތު އެކަމަށް އޮތުމާއި ނެތުން އެއްކިބާކޮށްފައި، އުޅަނދެއް ދުއްވާ މީހާއަށް ލައިސަންސް ނެގޭނެ ގޮތް އަތޮޅުން އިންތިޒާމްކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަން ފަހަކަށް އައިސްވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަމަށް ނުހަރު ބާރު އަޅުއްވާމެއެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް