Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެލިދޫ ޓީމް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ފެލިދޫގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އުފައްދައިފައިވާ ޓީމްގެ ބޭފުޅުން… ތަފްޞީލް

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެލިދޫ ޓީމް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެލިދޫ ޓީމް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަކީ މިއަތޮޅުގައި އަދި މިހާތަނަށް… ތަފްޞީލް

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޤައުމީ ދުވަސް1442- ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2020 އޮކްޓޫބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ހެދުނު 6:00 ގައި… ތަފްޞީލް

ޤައުމީ ދުވަސް1442- ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޤައުމީ ދުވަސް1442- ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެލިދޫ ޓީމް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން

ފެލިދޫގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް އުފައްދައިފައިވާ ޓީމްގެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު (10 ފެބްރުއަރީ 2021ވީ ބުދަ ދުވަހު) ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޓީމްގެ ފަރާތުން މިހާ ހިސާބަހަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާDSC_0662 (600 x 416) ކަންކަމާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި އެވެ. އަލިފާން ނިއްވާ ޓީމްގެ ފަރާތުން އިސްވެ މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެޓީމްގެ އިސް މެމްބަރު ޢަލީ ނިއުޝާދެވެ.
މިޓީމްގެ މެމްބަރުންނާއި އެކު އައޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަމަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އިންސާނީ ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ގާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ޓީމްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމާއި އެކު މި ކައުންސިލުން ޓީމާއެކު އެއްބާރުލުން ދެއްވައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަކީ މިއަތޮޅުގައި އަދި މިހާތަނަށް ނުފެށިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. މިކަން ނުފެށިމިވަނީ ވ. އަތޮޅުގެ މި ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ  ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމަކީ އެކަމާމެދު ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވުމުންވެސް މެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޒޫރުރަތު އެކަމަށް އޮތުމާއި ނެތުން އެއްކިބާކޮށްފައި، އުޅަނދެއް ދުއްވާ މީހާއަށް ލައިސަންސް ނެގޭނެ ގޮތް އަތޮޅުން އިންތިޒާމްކުރުމުގެ މުހިއްމު ކަން ފަހަކަށް އައިސްވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަމަށް ނުހަރު ބާރު އަޅުއްވާމެއެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

ޤައުމީ ދުވަސް1442- ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2020 އޮކްޓޫބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ހެދުނު 6:00 ގައި މި އިދާރާގައި އޮތެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތަށް ފެލިދޫގެ ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނި ތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ރަސްމިޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ މި ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީއެވެ. ޑިރެކްޓަރގެ ވާހަކާގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރައްވައި އިތުރު ތަފްޞީލް