Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލުން މުވައްޒަފުންގެ… ތަފްޞީލް

ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން  މިކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން  މިކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެއެވެ. މި މޮނިޓަރިންގެ މައިގަނޑު މަގްޞަދަކީ،… ތަފްޞީލް

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑްކޮށްފި

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް 28 އޮކްޓޯބަރ 2019  ގައި ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން 4 ފަރާތަކުން… ތަފްޞީލް

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑްކޮށްފި ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑްކޮށްފި

ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލުން މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން އެޅުއްވި އެންމެ އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް ކުރުުމެވެ. އާދެ! ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓައިލުމެވެ. ނަގުދުފައިސާ އަކީ ވަރަށް ނިގަ ބަޔެއގެ އަތްއަތްމަތިން އަންނަ އެެއްޗެކެވެ. އޭގެ އިތުރު ތަފްސީލް

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

viber_image_2019-11-18_09-09-35

އިފްތިތާޙީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެއެވެ. މި މޮނިޓަރިންގެ މައިގަނޑު މަގްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (7/2010) ގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އިން ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމެވެ. މިގޮތުން މި ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައި ގަންނަވަނީ، އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކު- އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓަ އޮފިސަރ އަދި އާދަމް ފުރްޤާން- އިތުރު ތަފްސީލް

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑްކޮށްފި

ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސްގެ އިމާރާތެއް

ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސްގެ އިމާރާތެއް

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް 28 އޮކްޓޯބަރ 2019  ގައި ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން 4 ފަރާތަކުން ވަނީ ބިޑްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ. އަދި ދެ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށެވެ. މި 4 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް މި ކައުންސިލްގެ ބިޑް ކޮމިޓީއިން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެވަލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

DSC_1458

މުބާރާތުގެ ގަދަ 10 އާއެކު ޝަރަފްވެރި މެހެމާނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެހެން އަހަރުތަކަކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުނީ 19 ޖުލައި 2019 ވީ ހުކުރު ދުވަހު 8:00 ގައި ވ. އަތޮޅުމަދަރުސާގައެވެ. މުބާރާތް ފައްޓަވާދެއްވީ މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޢަބުދުލްޙަމީދެވެ.. ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން މުބާރާތް ފައްޓަވާ ދެއްވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ ހަމަތައް ކިޔާދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުންތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހައިލައިގެން ގެންދެވުނު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ނިމިފައިވަނީ 11:30 ގައެވެ.ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ 14:00 ގައި އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރަތުގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިމިފައި ވާނީ 17.30ގައެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ޤުރްއާން މުބާރާތް 2019އިންތިޒާމްކުރުމާބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުލިދޫގެ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފި

DSC_0461

ފުލިދޫގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

(15 އޭޕްރީލް 2019 – 16:15- ފުލިދޫ) އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުލިދޫގައެވެ. އެހެން ކަމާއެކު މުބާރާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން މިކައުންސިލުން ފުލިދޫގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާއި މެމްބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒްގެ އިތުރުން އިދާރީ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޢިޢުލާންކޮށްފި

މިކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ އެކައުންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ތަކުރާރުކޮށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މަޤާމަކީ އެކައުންޓިން ނުވަތަ ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެކެވެ.

މިފަހަރުގެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މި މާރޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00 އެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިއިދާރާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ބޭނުންވެގެން 17 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެމް އެސް 2 ރޭންކުގެ ދާއިމީ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ 6295ރުފިޔާއެވެ. ސާވިސް އެލަވަންސްއަށް 2000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ކޯ އެލަވަންސްއަށް 700 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.  މި މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކީ  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން،  ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް އިތުރު ތަފްސީލް

މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފި

މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން 6 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި ކުރި އިޢުލާނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަކު ނުލިބުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މިއަދު (24 ފެބްރުއަރީގައި) އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެމް އެސް 1 ރޭންކުގެ ދާއިމީ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ 5610ރުފިޔާއެވެ. ސާވިސް އެލަވަންސްއަށް 2000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ކޯ އެލަވަންސްއަށް 700 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ކައުންސިލްގެ 2019 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

މިކައުންސިލުން 2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ބެޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 10 ޖެނުއަރީ 2019 ދުވަހު ބޭއްވި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ.

މިއަހަރަށް ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޢަދަކީ  6,457,000.00ރ. (ހަމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ. މީގެތެރޭގައި ދައުލަތުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީގެ3.9 މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި ކައުންސިލުގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 2.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ކަށަވަރު ދޯނި އެހެލުމަށްޓަކައި ގުޅިއަށް ގެންގޮސްފި

ކަށަވަރު ދޯނި މަރާމާތަށް އެހެލުމަށް ގުޅިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދޯނީގެ މަރާމާތަށް 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  ދޯނި މިފަހަރު މި މަރާމާތު ކުރެވެނީ ދޯނިkashavaru1 މަރާމާތު ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ދޯނީގެ ޙާލަތު ވަރަށްބޮޑަށް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ދޯނީގެ ޚިދުމަތް އައުޓްސޯސްކުރުމަށް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުގެން ދޯނި އެމީހުންގެ އަތުން ލިބުނީ  ޝަރީއަތަށް ގޮސް އެންމެ ފަހުން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް