Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން ހޯއްދަވަނީ

ެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް އެއްގެގޮތުގައި ހިންގެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް… ތަފްޞީލް

އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން ހޯއްދަވަނީ އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން ހޯއްދަވަނީ

އަތޮޅު ކައުންިސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

އެހެން އަހަރުތަކަކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 7 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުނީ 29 ޖުލައި… ތަފްޞީލް

އަތޮޅު ކައުންިސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި އަތޮޅު ކައުންިސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދެއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަތޮޅުގެ 3 ސްކޫލަށް އެމުބާރާތަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރުމަށް… ތަފްޞީލް

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދެއްވައިފި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދެއްވައިފި

އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން ހޯއްދަވަނީ

ATHOLHUGE

އަތޮޅުގޭގެގޮތުގައި ހުރި ތަން

ެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް އެއްގެގޮތުގައި ހިންގެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން މުވައްޒަފުން ހޯއްދެވުމަށް އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ކައްކާ މީހަކަށާއި 2 މަސައްކަތު މީހުންނަށް މިހާރުވަނީ އިޢުލާންކުރައްވައިފައެވެ.
އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން މި ހޯއްދަވަނީ 1 އަހަރުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯއްދަވާ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންިސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

DSC_0459

މުބާރާތުގެ ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން

އެހެން އަހަރުތަކަކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 7 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުނީ 29 ޖުލައި 2018 ވީ ހުކުރު ދުވަހު 8:45 ގައި ކެޔޮދު މަދަރުސާގައެވެ. މުބާރާތް ފައްޓަވާދެއްވީ މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މޫސާ އަޙުމަދެވެ. ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން މުބާރާތް ފައްޓަވާ ދެއްވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ ހަމަތައް ކިޔާދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުންތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހައިލައިގެން ގެންދެވުނު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ނިމިފައިވަނީ 11:45 ގައެވެ.ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ 14:00 ގައި ކެޔޮދޫ މަދަރުސާގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 7 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރަތުގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިމިފައި ވާނީ 16:30 ގައެވެ. މުބާރާތުގެ ކިޔެވުންނިމި ފަނޑިޔާރުންގެ މާކްސް ޝީޓް ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެއްވީ ރޭގަނޑު 19.15 ގައެވެ. އެހެންކަމުން މާކްސްތައް އެންޓާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރޭ 8.30 ގައި ފަށައިގެން ކުރެވުނެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދެއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަތޮޅުގެ 3 ސްކޫލަށް އެމުބާރާތަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީއެއްގޮތުން ކޮންމެ ސްކޫލަށް 25000.00ރ. (ފަންސަވީސްހާސްރުފިޔާ) އަތޮޅުކައުންސިލުން

handovertokeyo

ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް އެހީެގ ރަމްޒީ ޗެކް ޙަވާލުކުރައްވަނީ

ދެއްވައިފިއެވެ. މި އެހީ 14 މެއި 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހުވަނީ ތައުލީމީ މަރުކަޒަށާއި ކެޔޮދޫ ސްކޫލާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. އޭގެކުރިން އަތޮޅު މަދަރުސާއަށްވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. މިއެހީގެ ރަމްޒީ ޗެކް ޙަވާލުކުރެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނާއި އިތުރު ތަފްސީލް

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވާނެ

DSC_0150

ކުރީ އަހަރެއްގައި މިކައުންސިލްގެ ސްޓޯލެއްގައި ކުއްޖަކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓީލައިގެން

ފެލިދޫގައި މިއަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި މިކައުންސިލުން އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ސްޓޯލް، މިކައުންސިލަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތީމާ ގުޅޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން އަންނަނީ ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުރަމުންނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރާ ސްޓޯލްވެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ގާތުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ސްޓޯލަކަށެވެ. މި ސްޓޯލުން މިއަހަރުވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާވެސް ދޭނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަކީ މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ދޫފަހި ސްކީމް އައު ޤަވާޢިދަކާއެކު ހުޅުވައިލައިފި

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލްކަން ހޯދައިފައިވާ ސްކީމެއްކަމުގައިވާ ދޫފަހި ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދަށް ބައެއް ބަދަލުތައްގެނައުމަށްފަހު އަނެއްކާ ވަނީ ހުޅުވައިލައިފައެވެ. މިފަހަރު ޤަވާޢިދަށް މިގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި ތަކެތި ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮންމެވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއި ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އުޞޫލާއި އަދި ތަކެތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން ހިމެނެއެވެ. މި ފަހަރު މި ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު މަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ސްކީމް ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމަށް އިތުރަށް މަގު ފަހިވެގެން ދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.

އަލަށް ގެންވުނު ޤަވާޢިދާ ގުޅިގެން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމްމެސް މިހާރުވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިފޯމާއި ޤަވާޢިދު މި ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސް ބައިގާ ވާނެއެވެ.

ދޫފަހި ސްކީމް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު

މިކައުންސިލުން ހިންގަމުން އަންނަ ދޫފަހި ސްކީމްގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން 5 އޭޕްރީލް 2018ން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން މަޑުކޮށްލުމަށް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ފޯމް ބަލައިގަތުން މަޑުކޮށްލައިފައިވަނީ ދޫފަހީގެ ޤަވާޢިދު މުރާޖަޢާކުރުމަށްޓަކައެވެ. ދޫފަހި ސްކީމަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ތެރެއިން ހިންގަމުން އަންނަ ވަކި ސްކީމެކެވެ. އެހެންކަމުން ފަންޑުގެ ޤަވާޢިދާ މި ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދާއި ފުށުއެރުމެއް އުޅެގެންވާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ތައްފޫބެއްދުމަށް ހިންގި ލުއި ލޯން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

IMG_0217

ސުނާމީގައި މިއަތޮޅުގެ ގިން ޢިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންވި

ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ އާއްމުރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުން ލޯންގެ އެހީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީހޯދާފަވެއެވެ. އަދި ހަމަމިއާއިއެކު ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު ތަފްސީލް

ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އެކައުންޓް ބަދަލުވުން

މިކައުންސިލް އިދާރާއިން ހިންގާ އެކި ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވައި ފައިސާ ދައްކަވަމުންގެންދަވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރައްވަންޖެހޭ އެކައުންޓް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އިތުރު ތަފްސީލް

އެޑްމިން އޮފިސަރަކު ބޭނުންވެއްޖެ

.މިކައުންސިލްއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާފަރާތްތަކުން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހުގެ 1300ގެކުރިން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ކަށަވަރު ދޯނި އަތުލަން ނިންމަވައިފި

kashavaruatfelidhoohurbor1

ކަށަވަރު – އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މުހިއްމު އުޅަނދެއް

ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލް ބަދަލުކޮށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެދެމުން އައިގޮތަށް އައުޓްސޯސްކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ ދަތުރުތައް ނުކޮށް އަދި ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި އެންމެ ފަހުން މާލޭފެ ފަޅުތެރެއަށް ދޯނި ދޫކޮށްލައިފައި އޮތުމުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން މިހާރުވަނީ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ދޯނި ގެނައުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. މި ނިންމެވުން ނިންމަވައިފައި ވަނީ ކައުންސިލަށް ލާފަދޭ ކޮމެޓީގެ ލަފާވެސް ހޯއްދެވުމަށްފަހުގައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް