Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދެއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަތޮޅުގެ 3 ސްކޫލަށް އެމުބާރާތަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރުމަށް… ތަފްޞީލް

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދެއްވައިފި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދެއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވާނެ

ފެލިދޫގައި މިއަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި މިކައުންސިލުން އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް… ތަފްޞީލް

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވާނެ މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވާނެ

ދޫފަހި ސްކީމް އައު ޤަވާޢިދަކާއެކު ހުޅުވައިލައިފި

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލްކަން ހޯދައިފައިވާ ސްކީމެއްކަމުގައިވާ ދޫފަހި ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދަށް… ތަފްޞީލް

ދޫފަހި ސްކީމް އައު ޤަވާޢިދަކާއެކު ހުޅުވައިލައިފި ދޫފަހި ސްކީމް އައު ޤަވާޢިދަކާއެކު ހުޅުވައިލައިފި

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދެއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަތޮޅުގެ 3 ސްކޫލަށް އެމުބާރާތަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީއެއްގޮތުން ކޮންމެ ސްކޫލަށް 25000.00ރ. (ފަންސަވީސްހާސްރުފިޔާ) އަތޮޅުކައުންސިލުން

handovertokeyo

ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް އެހީެގ ރަމްޒީ ޗެކް ޙަވާލުކުރައްވަނީ

ދެއްވައިފިއެވެ. މި އެހީ 14 މެއި 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހުވަނީ ތައުލީމީ މަރުކަޒަށާއި ކެޔޮދޫ ސްކޫލާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. އޭގެކުރިން އަތޮޅު މަދަރުސާއަށްވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. މިއެހީގެ ރަމްޒީ ޗެކް ޙަވާލުކުރެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނާއި އިތުރު ތަފްސީލް

މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވާނެ

DSC_0150

ކުރީ އަހަރެއްގައި މިކައުންސިލްގެ ސްޓޯލެއްގައި ކުއްޖަކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓީލައިގެން

ފެލިދޫގައި މިއަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި މިކައުންސިލުން އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ސްޓޯލް، މިކައުންސިލަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތީމާ ގުޅޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން އަންނަނީ ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުރަމުންނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރާ ސްޓޯލްވެފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ގާތުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ސްޓޯލަކަށެވެ. މި ސްޓޯލުން މިއަހަރުވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާވެސް ދޭނެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަކީ މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ދޫފަހި ސްކީމް އައު ޤަވާޢިދަކާއެކު ހުޅުވައިލައިފި

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލްކަން ހޯދައިފައިވާ ސްކީމެއްކަމުގައިވާ ދޫފަހި ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދަށް ބައެއް ބަދަލުތައްގެނައުމަށްފަހު އަނެއްކާ ވަނީ ހުޅުވައިލައިފައެވެ. މިފަހަރު ޤަވާޢިދަށް މިގެނެވުނު ބަދަލުތަކުގެތެރޭގައި ތަކެތި ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ ކޮންމެވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއި ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އުޞޫލާއި އަދި ތަކެތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން ހިމެނެއެވެ. މި ފަހަރު މި ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު މަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ސްކީމް ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމަށް އިތުރަށް މަގު ފަހިވެގެން ދާނެކަމަށް ފެނެއެވެ.

އަލަށް ގެންވުނު ޤަވާޢިދާ ގުޅިގެން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމްމެސް މިހާރުވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިފޯމާއި ޤަވާޢިދު މި ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސް ބައިގާ ވާނެއެވެ.

ދޫފަހި ސްކީމް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު

މިކައުންސިލުން ހިންގަމުން އަންނަ ދޫފަހި ސްކީމްގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން 5 އޭޕްރީލް 2018ން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން މަޑުކޮށްލުމަށް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ފޯމް ބަލައިގަތުން މަޑުކޮށްލައިފައިވަނީ ދޫފަހީގެ ޤަވާޢިދު މުރާޖަޢާކުރުމަށްޓަކައެވެ. ދޫފަހި ސްކީމަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ތެރެއިން ހިންގަމުން އަންނަ ވަކި ސްކީމެކެވެ. އެހެންކަމުން ފަންޑުގެ ޤަވާޢިދާ މި ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދާއި ފުށުއެރުމެއް އުޅެގެންވާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ތައްފޫބެއްދުމަށް ހިންގި ލުއި ލޯން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

IMG_0217

ސުނާމީގައި މިއަތޮޅުގެ ގިން ޢިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންވި

ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ އާއްމުރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުން ލޯންގެ އެހީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީހޯދާފަވެއެވެ. އަދި ހަމަމިއާއިއެކު ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު ތަފްސީލް

ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އެކައުންޓް ބަދަލުވުން

މިކައުންސިލް އިދާރާއިން ހިންގާ އެކި ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވައި ފައިސާ ދައްކަވަމުންގެންދަވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރައްވަންޖެހޭ އެކައުންޓް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އިތުރު ތަފްސީލް

އެޑްމިން އޮފިސަރަކު ބޭނުންވެއްޖެ

.މިކައުންސިލްއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާފަރާތްތަކުން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހުގެ 1300ގެކުރިން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ކަށަވަރު ދޯނި އަތުލަން ނިންމަވައިފި

kashavaruatfelidhoohurbor1

ކަށަވަރު – އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މުހިއްމު އުޅަނދެއް

ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލް ބަދަލުކޮށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެދެމުން އައިގޮތަށް އައުޓްސޯސްކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ ދަތުރުތައް ނުކޮށް އަދި ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި އެންމެ ފަހުން މާލޭފެ ފަޅުތެރެއަށް ދޯނި ދޫކޮށްލައިފައި އޮތުމުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން މިހާރުވަނީ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ދޯނި ގެނައުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. މި ނިންމެވުން ނިންމަވައިފައި ވަނީ ކައުންސިލަށް ލާފަދޭ ކޮމެޓީގެ ލަފާވެސް ހޯއްދެވުމަށްފަހުގައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 21 ޖުލައި ވާ ހުކުރު ދުވަހު

Quranq2014

ކުރީ އަހަރެއްގެ މުބާރާތެއްގެ ތެރެއިން

މި ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތް ކަމުގައިވާ އަހަރީ ޤުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ (21 ޖުލައި 2017ވާ ހުކުރު ދުވަހު) ފެށޭނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިފަހަރު ޖުމުލަ 75 ދަރިވަރުން ކިޔަވާނެއެވެ. އެއީ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ 25 ދަރިވަރުންނާއި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 25 ދަރިވަރުންނާއި ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 25 ދަރިވަރުންނެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވާނީ އަލްފާރީ ޢަބްދުލްޖަލީލް އިސްމާޢީލާއި އަލްޤާރީ އާދަމް ނަސީމާއި އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް ނަޢިމެވެ.
މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރަނީ ފެލިދޫ ކައުންސިލުންނެވެ.

މިފަހަރުވެސް ރައީސަކީ އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

އަލަށް އިންތިޚާބުވި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރައްވާ ނިމުމުން 1 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ ކައުންސިލްގެraees2017 ފުރަތަކަ ޖަލްސާ 3 ޖޫން 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 14.45 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އޮތެވެ. މި ޖަލްސާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 3 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ ޢައްޔަން ކުރެވިފައެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވަނީ މި ކޮމެޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. މި ޖަލްސާ އިތުރު ތަފްސީލް