Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

އަތޮޅުގެ އާބަދީ މަޑުމަޑުން މައްޗަށް

New from Vaavu Atoll

އަތޮޅުގެ އާބަދީ މަޑުމަޑުން މައްޗަށް އަތޮޅުގެ އާބަދީ މަޑުމަޑުން މައްޗަށް

ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުދިންގެ ކިޔެވުންނިމިއްޖެ

New from Vaavu Atoll

ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުދިންގެ ކިޔެވުންނިމިއްޖެ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުދިންގެ ކިޔެވުންނިމިއްޖެ

ވ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް

New from Vaavu Atoll

ވ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް ވ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް

އަތޮޅުގެ އާބަދީ މަޑުމަޑުން މައްޗަށް

މި 2022 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު މިއަތޮޅުގެ އާބާދީ އަކީ 2669 އެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރުގެ އާދާދީ އަކީ 2644 އެވެ. އެހެން ކަމާއެކު 2021 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީއަށް އިތުރުވިކަމަށް ދައްކަނީ 25 މީހުންނެވެ. ވަކިވަކި ރަށްރަކަށް ބަލާއިރު 2021 ވަނަ އަހަރު ފުލިދޫގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އިތުރުވެފައިވަނީ 5 މީހުންނެވެ. ތިނަދޫގައި 3 މީހުންނެވެ. ފެލިދޫން އިތުރުވެފައިވަނީ 2 މީހުންނެވެ. ކެޔޮދޫން 13 މީހުންނެވެ. ރަކީދޫން އިތުރުވީ 2 މީހުންނެވެ. ޢުމުރު ފުރާތަކަށް ބަލާއިރު މުޅި އަތޮޅުގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ އަދަދު މިވަނީ 720ން 744 އަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާދެމެދުގެ މީހުންގެ އަދަދުމިވަނީ 24 މީހުން މަދުވެފައެވެ. 35 އަހަރާއި 65 އަހަރާ ދެމެދުގެ އާބާދީއަށް 35 މީހުން އިތުރުވިއެވެ. 65 އަހަރުންމަތީގެ އިސްރަށްވެހިންގެ އަދަދަށްވެސް 16 އިތުރު ވިއެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުދިންގެ ކިޔެވުންނިމިއްޖެ

2018ވަނަ އަހަރު ކެޔޮދޫގައި ބ|ޭއްވި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

2018 ވަނަ އަހަރު ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރަތުގައި މިއަތޮޅު ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ކުދިންގެ ކިޔެވުންތައް ނިމިއްޖެއެވެ. ހިތުން ކިޔަވާ ކުދިންގެ ކިޔެވުން އޮތީ 28 ޑިސެމްބަރ 2021 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހިތުން ކިޔަވާ ގޮފީގައިވެސް 10 ކުދިން ވަނީ މިއަތޮޅުން ބައިވެރި ވެފައެވެ. އެއީ ފުލިދޫ( އަތޮޅު މަދަރުސާއިން) 1 ކުއްޖަކާއި ފެލިދޫ( އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން) 3 ކުއްޖަކާއި ކެޔޮދޫ ސްކޫލުން 6 ކުދިންނެވެ. މިހުރިހާ ކުދިންވެސް މުބަރާތުގައި ކިޔަވައިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

ވ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް

ވ. އަތޮޅުގެ 5 ރަސުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް  ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި  ޕްރޮގްރާމް އޮތީ މިމަހުގެ 17، 18 މި ދެދުވަހުއެވެ. މިއީ މިނިސްޓރްީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މި ކައުންސިލާއި އަދި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަވައިދެއްވުމަށް މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖޭގައި މަޤްބޫލް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެތެރެއިން ބޭފުޅުން ކޮޅެކެވެ. މި ބޭފުލުން ވަނީ 17 ޑިސެމްބަރ ވީ ހުކުރު ދުވަހު މިއަތޮޅުގެ ފުލިދޫ ، ފެލިދޫ، ރަކީދޫ ގައި އިމާމުވެ ހުކުރުވެސް ކޮށްދެއްވައިފައެވެ. އަދި 5 ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައާއި  ކެޔޮދޫ ސްކޫްގައި ދިރިވަރުންނަށާ އިތުރު ތަފްޞީލް