Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިއިދާރާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ބޭނުންވެގެން 17 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ… ތަފްޞީލް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް  ބޭނުންވެއްޖެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް  ބޭނުންވެއްޖެ

މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފި

މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން 6 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެމް… ތަފްޞީލް

މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފި މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފި

ކައުންސިލްގެ 2019 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

މިކައުންސިލުން 2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ބެޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 10 ޖެނުއަރީ… ތަފްޞީލް

ކައުންސިލްގެ 2019 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި ކައުންސިލްގެ 2019 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިއިދާރާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ބޭނުންވެގެން 17 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެމް އެސް 2 ރޭންކުގެ ދާއިމީ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ 6295ރުފިޔާއެވެ. ސާވިސް އެލަވަންސްއަށް 2000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ކޯ އެލަވަންސްއަށް 700 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.  މި މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކީ  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން،  ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް އިތުރު ތަފްސީލް

މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފި

މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން 6 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެމް އެސް 1 ރޭންކުގެ ދާއިމީ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ 5610ރުފިޔާއެވެ. ސާވިސް އެލަވަންސްއަށް 2000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ކޯ އެލަވަންސްއަށް 700 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ކައުންސިލްގެ 2019 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

މިކައުންސިލުން 2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ބެޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 10 ޖެނުއަރީ 2019 ދުވަހު ބޭއްވި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ.

މިއަހަރަށް ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޢަދަކީ  6,457,000.00ރ. (ހަމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ. މީގެތެރޭގައި ދައުލަތުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީގެ3.9 މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި ކައުންސިލުގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 2.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ކަށަވަރު ދޯނި އެހެލުމަށްޓަކައި ގުޅިއަށް ގެންގޮސްފި

ކަށަވަރު ދޯނި މަރާމާތަށް އެހެލުމަށް ގުޅިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދޯނީގެ މަރާމާތަށް 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  ދޯނި މިފަހަރު މި މަރާމާތު ކުރެވެނީ ދޯނިkashavaru1 މަރާމާތު ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ދޯނީގެ ޙާލަތު ވަރަށްބޮޑަށް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ދޯނީގެ ޚިދުމަތް އައުޓްސޯސްކުރުމަށް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުގެން ދޯނި އެމީހުންގެ އަތުން ލިބުނީ  ޝަރީއަތަށް ގޮސް އެންމެ ފަހުން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

މި ކައުންސިލްގެ މި އަހަރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި- މުހިއްމު މައުޟޫޢަކީ ކަށަވަރު

މި ކައުންސިލްގެ މި އަހަރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ( 20 ނޮވެމްބަރ 2018- ބުރާސްފަތި ދުވަހު) މި އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ 

ކަށަވަރު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެކުރިން

ކަށަވަރު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެކުރިން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާއި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމެވެ.މިޖަލްސާގައި ނިންމަވަފައިވަނީ 1 ނިންމުމެކެވެ. އެއީ ކަށަވަރު ދޯނި އެހެލުމަށާއި އެހެލުމަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމެވެ. މީގެއިތުރުން ދޫފަހި ސްކީމަށް ގެންނަންފެންނަ ބަދަލަކާގުޅޭގޮތުން މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކާގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނިންމުމެއް ނުނިމަވައެވެ.

ވ. ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ އައު ކޮމާންޑަރ އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވ.އަތޮޅު ޕޮލިސްހިނަގުމާއި އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮޕް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް ސާލިމް އަހްމަދު 7 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިއީ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއިއެކު ތަޢާރަފްވެވޑައިގަތުމަށް ކޮށްލެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.  މި ބައްދަލުކޯށްލެވުމުގައި  ކައުންސިލގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނިޔާޒު ،ކައުންސިލް ގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް އަބުދުލް އަޒީޒު އަދި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުލްމަޖީދު އަބުދުލްޢަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

newcommandermeets

ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮޕް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް ސާލިމް އަހްމަދު ގެ އިތުރުން   ޕޮލިސް ސްޓާފް ސާޖެންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން ، ،ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން އަލިފުޅު އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަހްމަދު ނިހާދުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް

ޤައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމަށް ވ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޫނު މަރުޙަބާ

20180918_084746

ހިނގާލުމުގެތެރެއިން

މިއަހަރު ބަންގްލާދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް  ދިވެހި ރާއްޖެ ކާމިޔާބުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޓީމަށް މަރުޙަބާކިޔުމުގެ ގޮތުން ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ހިންގަވައިފިއެވެ.  ޤައުމީ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ތަޢުލީމާރުކަޒުން ބޭއްވި  ޙަރަކާތަކީ  ފެލިދޫގެ ބޮޑަތި މަގުތަކުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމެކެވެ

މި ޙަރަކާތުގައި ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން  ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.  މި ހިނގާލުމުގައި ހުރިހާ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންތިބީ ޤައުމީ ޓީމްގެ ރަސްމީ ކުލަކަމުގައިވާ ރަތްކުލައިގެ ހެދުން ލައިގެންނެވެ.

ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ޤައުމަށް ހޯދައިދިން ރީތި ނަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުންދަރިވަރުން ތިބީ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ހިފައިގެންނެވެ.

އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން ހޯއްދަވަނީ

ATHOLHUGE

އަތޮޅުގޭގެގޮތުގައި ހުރި ތަން

ެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް އެއްގެގޮތުގައި ހިންގެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން މުވައްޒަފުން ހޯއްދެވުމަށް އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ކައްކާ މީހަކަށާއި 2 މަސައްކަތު މީހުންނަށް މިހާރުވަނީ އިޢުލާންކުރައްވައިފައެވެ.
އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން މި ހޯއްދަވަނީ 1 އަހަރުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯއްދަވާ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންިސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

DSC_0459

މުބާރާތުގެ ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން

އެހެން އަހަރުތަކަކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 7 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުނީ 29 ޖުލައި 2018 ވީ ހުކުރު ދުވަހު 8:45 ގައި ކެޔޮދު މަދަރުސާގައެވެ. މުބާރާތް ފައްޓަވާދެއްވީ މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މޫސާ އަޙުމަދެވެ. ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން މުބާރާތް ފައްޓަވާ ދެއްވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ ހަމަތައް ކިޔާދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުންތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހައިލައިގެން ގެންދެވުނު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ނިމިފައިވަނީ 11:45 ގައެވެ.ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ 14:00 ގައި ކެޔޮދޫ މަދަރުސާގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 7 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރަތުގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިމިފައި ވާނީ 16:30 ގައެވެ. މުބާރާތުގެ ކިޔެވުންނިމި ފަނޑިޔާރުންގެ މާކްސް ޝީޓް ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެއްވީ ރޭގަނޑު 19.15 ގައެވެ. އެހެންކަމުން މާކްސްތައް އެންޓާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރޭ 8.30 ގައި ފަށައިގެން ކުރެވުނެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެހީދެއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަތޮޅުގެ 3 ސްކޫލަށް އެމުބާރާތަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީއެއްގޮތުން ކޮންމެ ސްކޫލަށް 25000.00ރ. (ފަންސަވީސްހާސްރުފިޔާ) އަތޮޅުކައުންސިލުން

handovertokeyo

ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް އެހީެގ ރަމްޒީ ޗެކް ޙަވާލުކުރައްވަނީ

ދެއްވައިފިއެވެ. މި އެހީ 14 މެއި 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހުވަނީ ތައުލީމީ މަރުކަޒަށާއި ކެޔޮދޫ ސްކޫލާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. އޭގެކުރިން އަތޮޅު މަދަރުސާއަށްވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. މިއެހީގެ ރަމްޒީ ޗެކް ޙަވާލުކުރެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނާއި އިތުރު ތަފްސީލް