Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ވ. އަތޮޅު އިބަމަ ފޯރަމް 2 މާރޗް 2023ގައި

New from Vaavu Atoll

ވ. އަތޮޅު އިބަމަ ފޯރަމް 2 މާރޗް 2023ގައި ވ. އަތޮޅު އިބަމަ ފޯރަމް 2 މާރޗް 2023ގައި

2023 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

New from Vaavu Atoll

2023 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި 2023 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ފުލިދޫ ޕޮލިސްޕޯސްޓް ޢިމާރާތް 90ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

New from Vaavu Atoll

ފުލިދޫ ޕޮލިސްޕޯސްޓް ޢިމާރާތް 90ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި ފުލިދޫ ޕޮލިސްޕޯސްޓް ޢިމާރާތް 90ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ވ. އަތޮޅު އިބަމަ ފޯރަމް 2 މާރޗް 2023ގައި

މި އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ބަދަހި މަދަދުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ މަޝްވަރާގެ އަލީގައި ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްނެގުމާއި އެކު ބޭއްވި އިބަމަ ފޯރަމް 2 މާރޗް 2023 ގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން

ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން

މި ފޯރަމް ބާއްވައިފައިވަނީ މި ކައިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ފޯރަމްގެ ބޭއްފުޅުންގެއެހެނިހެން ކަންކަން ހަމަސައްސައިފައިވަނީ ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސްގައެވެ.

ޔުނިސެފްގެ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ މި ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފޯރަމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ވ. އަތޮޅުގައި ނާޒުކު ހާލަތްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރުދުންގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ފަޚުރުވެރި އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގަޔާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަދި އިބަމަ ހިއްސާދާރު މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެއް ފަހިކުރުމެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

2023 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ޤާނޫން ނަންބަރ 2010/7 “އިދާރީ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު” ގެ 93 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 11 ޖެނުއަރީ 2023 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއް މި ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. ޖުމުލަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 15.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްފައިވާ މި ބަޖެޓަކީ  މި ކައުންސިލްގެ ތާރީޚްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ  އެންމެ ތަނަވަސް ބަޖެޓެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

ފުލިދޫ ޕޮލިސްޕޯސްޓް ޢިމާރާތް 90ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން

ވ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުލިދޫގައި ފުލުހުން ބޭތިއްބުމަށް ހަދާ ތަނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައްކޮށް ނިންމުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުން 9 ޖެނުއަރީ 2023 ދުވަހު 11:45ގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝުޖާޢު ޢަލީ އެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން  ސޮއިކުރެއްވީ ކިލޯމީޓަރ އިންޖިނިއަރިންގް ޕައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް