Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

2023 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

New from Vaavu Atoll

2023 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި 2023 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ފުލިދޫ ޕޮލިސްޕޯސްޓް ޢިމާރާތް 90ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

New from Vaavu Atoll

ފުލިދޫ ޕޮލިސްޕޯސްޓް ޢިމާރާތް 90ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި ފުލިދޫ ޕޮލިސްޕޯސްޓް ޢިމާރާތް 90ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

2022 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މުރާޖަޢާ ބައްދަލުވުން

New from Vaavu Atoll

2022 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މުރާޖަޢާ ބައްދަލުވުން 2022 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މުރާޖަޢާ ބައްދަލުވުން

2023 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ޤާނޫން ނަންބަރ 2010/7 “އިދާރީ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު” ގެ 93 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 11 ޖެނުއަރީ 2023 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއް މި ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 22 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. ޖުމުލަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 15.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްފައިވާ މި ބަޖެޓަކީ  މި ކައުންސިލްގެ ތާރީޚްގައި ފާސްކޮށްފައިވާ  އެންމެ ތަނަވަސް ބަޖެޓެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

ފުލިދޫ ޕޮލިސްޕޯސްޓް ޢިމާރާތް 90ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން

ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެތެރެއިން

ވ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުލިދޫގައި ފުލުހުން ބޭތިއްބުމަށް ހަދާ ތަނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައްކޮށް ނިންމުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުން 9 ޖެނުއަރީ 2023 ދުވަހު 11:45ގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޝުޖާޢު ޢަލީ އެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން  ސޮއިކުރެއްވީ ކިލޯމީޓަރ އިންޖިނިއަރިންގް ޕައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފަރާތުން އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް

2022 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މުރާޖަޢާ ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

2022 ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލުން ހިންގައިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި މި ފެށުނު 2023 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި 8 ޖެނުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި 2022 ވަނައަހަރު މި ކައުންސިލުން ހިންގައިފައިވާ މުހިއްމު ބޮޑަތި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައިދިނީ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީއެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް