Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ވ. ފުލުހުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވ. އަތޮޅުގެ ފުލުހުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.… ތަފްޞީލް

ވ. ފުލުހުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި ވ. ފުލުހުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސް ބޭފުޅުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލާއި އިސްބޭފުޅުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.… ތަފްޞީލް

ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސް ބޭފުޅުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސް ބޭފުޅުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ޢީދުމުބާރިކާއި، މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚްރުވެރި މިނިވަން ދުވަހާއި މިހައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި… ތަފްޞީލް

ޢީދުމުބާރިކާއި، މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ޢީދުމުބާރިކާއި، މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ވ. ފުލުހުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

Police (610 x 300)

ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ވ. އަތޮޅުގެ ފުލުހުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދުގެ 11:15 ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮއްތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ މި އަތޮޅުގައި އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަނުޖެހި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.

ޑިވިސަން ކޮމާންޑާރ ޗީފް އިންސްޕެކްޓާރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުނާޒްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރަށުގައި ލައިސަންސްނެތި ސައިކަލު އަދި ރަށު ޕިކަޕް ދުއްވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ލައިސަންސް ދިނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދެވުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސް ބޭފުޅުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

viber_image_2020-09-23_10-54-01 (610 x 300)

ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލާއި އިސްބޭފުޅުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ދުވަހުގެ 10:15 ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮއްތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުދައްރިސުން މަދުވުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން ޓީޗަރުން މަދުވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ޓީޗަރުން ނެގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އެޑިއުކޭސަން މިނސްޓްރީގައި ދެންނެވިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އިތުރު ޓީޗަރުން ނެގުމަށް ބަޖެޓްއަށް ހުއްދަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިކަމަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ވިދާޅުވިއެވެ. ސްކޫލުގެ 3 ރިލީފް ޓީޗަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާއިރު 3 ޓީޗަރަކަށް ވަނީ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ދީފައެވެ. އެހެންކަމުން ސްކޫލުގައި މިވަގުތު ކިޔަވާ ދެމުން ގެންދަނީ 15 ޓީޗަރުންނެވެ. އެއީ 5 ފޮރިން ޓީޗަރުންނާއި 10 ލޯކަލް ޓީޗަރުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2 ޓީޗަރުންނަކީ ޕްރީސްކޫލުގެ ޓީޗަރުން ނަމަވެސް މިހާރު ޕްރައިމަރީ ކްލާސްތައް ނެގުމުގައި މި ދެ ޓީޗަރުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ޢީދުމުބާރިކާއި، މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚްރުވެރި މިނިވަން ދުވަހާއި މިހައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި މިކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ނަންފުޅުގައާއި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަދި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅުގެ ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ.
މި ފަހަރުގެ މި ބަންދު މި އަންނަނީ ބޮޑު ދެ ބަންދެއް އެއްވެގެން ކަމަށް ވާތީ 2020 ޖުލައި 24 ން ފެށިގެން އޯގަސްޓް 3 ގެ ނިޔަލަށް މި އިދާރާ ހުންނާނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރެޭގައި މުހިއްމު ކަމެއްގައި ގުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފިނަމަ މި ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީއާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނަންބަރަކީ 7793705 އެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް މާސްކާއި އަންގިއާއި ސެނިޓައިޒަރ ހަދިޔާކުރައްވައިފި.

އެލް ޖީ އޭ އިން ފޮނުއްވި ބައެއް ތަކެތި

އެލް ޖީ އޭ އިން ފޮނުއްވި ބައެއް ތަކެތި

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓިން މިއަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް މާސްކާއި އަންގިއާއި ސެނިޓައިޒަރ ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ރަށެއްގައި މީހަކު
ކަރަންޓީނުކުރެވި ނުވަތަ އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާ ޙާލަތެއްދިމާވެ، ކޮންމެހެން ޒިޔާރަތްކޮށް ޒަރޫރީ ޚިދުމަތެއް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދޭން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް ފޮނުއްވި ތަކެއްތެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ކޮވިޑް -19 އާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލުން މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން އެޅުއްވި އެންމެ އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް ކުރުުމެވެ. އާދެ! ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓައިލުމެވެ. ނަގުދުފައިސާ އަކީ ވަރަށް ނިގަ ބަޔެއގެ އަތްއަތްމަތިން އަންނަ އެެއްޗެކެވެ. އޭގެ އިތުރު ތަފްސީލް

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

viber_image_2019-11-18_09-09-35

އިފްތިތާޙީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެއެވެ. މި މޮނިޓަރިންގެ މައިގަނޑު މަގްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (7/2010) ގެ 61 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އިން ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދަނީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމެވެ. މިގޮތުން މި ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައި ގަންނަވަނީ، އިބްރާހީމް އުމަރު މަނިކު- އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓަ އޮފިސަރ އަދި އާދަމް ފުރްޤާން- އިތުރު ތަފްސީލް

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑްކޮށްފި

ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސްގެ އިމާރާތެއް

ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސްގެ އިމާރާތެއް

ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް 28 އޮކްޓޯބަރ 2019  ގައި ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން 4 ފަރާތަކުން ވަނީ ބިޑްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ. އަދި ދެ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށެވެ. މި 4 ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް މި ކައުންސިލްގެ ބިޑް ކޮމިޓީއިން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެވަލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ވ. އަތޮޅު ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސް މަރާމާތު ކުރުން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

DSC_1458

މުބާރާތުގެ ގަދަ 10 އާއެކު ޝަރަފްވެރި މެހެމާނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެހެން އަހަރުތަކަކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުނީ 19 ޖުލައި 2019 ވީ ހުކުރު ދުވަހު 8:00 ގައި ވ. އަތޮޅުމަދަރުސާގައެވެ. މުބާރާތް ފައްޓަވާދެއްވީ މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޢަބުދުލްޙަމީދެވެ.. ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން މުބާރާތް ފައްޓަވާ ދެއްވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ ހަމަތައް ކިޔާދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުންތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހައިލައިގެން ގެންދެވުނު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ނިމިފައިވަނީ 11:30 ގައެވެ.ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ 14:00 ގައި އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރަތުގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިމިފައި ވާނީ 17.30ގައެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ޤުރްއާން މުބާރާތް 2019އިންތިޒާމްކުރުމާބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުލިދޫގެ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފި

DSC_0461

ފުލިދޫގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

(15 އޭޕްރީލް 2019 – 16:15- ފުލިދޫ) އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުލިދޫގައެވެ. އެހެން ކަމާއެކު މުބާރާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން މިކައުންސިލުން ފުލިދޫގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާއި މެމްބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒްގެ އިތުރުން އިދާރީ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޢިޢުލާންކޮށްފި

މިކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ އެކައުންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ތަކުރާރުކޮށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މަޤާމަކީ އެކައުންޓިން ނުވަތަ ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެކެވެ.

މިފަހަރުގެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މި މާރޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00 އެވެ.