Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ޤައުމީ ދުވަސް1442- ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2020 އޮކްޓޫބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ހެދުނު 6:00 ގައި… ތަފްޞީލް

ޤައުމީ ދުވަސް1442- ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޤައުމީ ދުވަސް1442- ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ އިދާރީ ފީ

ތަފްޞީލް

ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ އިދާރީ ފީ ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ އިދާރީ ފީ

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ 13 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވީ ހޯމަ ދުވަހު 9:30ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި… ތަފްޞީލް

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ޤައުމީ ދުވަސް1442- ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2020 އޮކްޓޫބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު ހެދުނު 6:00 ގައި މި އިދާރާގައި އޮތެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތަށް ފެލިދޫގެ ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނި ތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ރަސްމިޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ މި ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީއެވެ. ޑިރެކްޓަރގެ ވާހަކާގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރައްވައި އިތުރު ތަފްޞީލް

ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ އިދާރީ ފީ

Fee

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ 13 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވީ ހޯމަ ދުވަހު 9:30ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް