Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

އެހެން އަހަރުތަކަކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުނީ 19 ޖުލައި… ތަފްޞީލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިމިއްޖެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

ޤުރްއާން މުބާރާތް 2019އިންތިޒާމްކުރުމާބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުލިދޫގެ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފި

(15 އޭޕްރީލް 2019 - 16:15- ފުލިދޫ) އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އަތޮޅު ޤުރްއާން… ތަފްޞީލް

ޤުރްއާން މުބާރާތް 2019އިންތިޒާމްކުރުމާބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުލިދޫގެ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފި ޤުރްއާން މުބާރާތް 2019އިންތިޒާމްކުރުމާބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުލިދޫގެ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފި

އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޢިޢުލާންކޮށްފި

މިކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ އެކައުންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ތަކުރާރުކޮށް 3 ވަނަ… ތަފްޞީލް

އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޢިޢުލާންކޮށްފި އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޢިޢުލާންކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

DSC_1458

މުބާރާތުގެ ގަދަ 10 އާއެކު ޝަރަފްވެރި މެހެމާނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެހެން އަހަރުތަކަކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުނީ 19 ޖުލައި 2019 ވީ ހުކުރު ދުވަހު 8:00 ގައި ވ. އަތޮޅުމަދަރުސާގައެވެ. މުބާރާތް ފައްޓަވާދެއްވީ މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޢަބުދުލްޙަމީދެވެ.. ޤުރްއާނުގެ ބަރަކާތުން މުބާރާތް ފައްޓަވާ ދެއްވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ ހަމަތައް ކިޔާދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުންތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހައިލައިގެން ގެންދެވުނު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ނިމިފައިވަނީ 11:30 ގައެވެ.ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ 14:00 ގައި އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 8 ވަނަ ގުރްޢާން މުބާރަތުގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިމިފައި ވާނީ 17.30ގައެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ޤުރްއާން މުބާރާތް 2019އިންތިޒާމްކުރުމާބެހޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުލިދޫގެ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފި

DSC_0461

ފުލިދޫގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

(15 އޭޕްރީލް 2019 – 16:15- ފުލިދޫ) އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުލިދޫގައެވެ. އެހެން ކަމާއެކު މުބާރާތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމާއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން މިކައުންސިލުން ފުލިދޫގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާއި މެމްބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒްގެ އިތުރުން އިދާރީ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޢިޢުލާންކޮށްފި

މިކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ އެކައުންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ތަކުރާރުކޮށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މަޤާމަކީ އެކައުންޓިން ނުވަތަ ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެކެވެ.

މިފަހަރުގެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މި މާރޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00 އެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިއިދާރާއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަނެއް ބޭނުންވެގެން 17 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެމް އެސް 2 ރޭންކުގެ ދާއިމީ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ 6295ރުފިޔާއެވެ. ސާވިސް އެލަވަންސްއަށް 2000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ކޯ އެލަވަންސްއަށް 700 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.  މި މަޤާމުގެ ޝަރުޠަކީ  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން،  ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް އިތުރު ތަފްސީލް

މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފި

މިއިދާރާއަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން 6 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި ކުރި އިޢުލާނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަކު ނުލިބުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މިއަދު (24 ފެބްރުއަރީގައި) އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ އެމް އެސް 1 ރޭންކުގެ ދާއިމީ މަޤާމެކެވެ. މި މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ 5610ރުފިޔާއެވެ. ސާވިސް އެލަވަންސްއަށް 2000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ކޯ އެލަވަންސްއަށް 700 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ކައުންސިލްގެ 2019 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

މިކައުންސިލުން 2019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ބެޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 10 ޖެނުއަރީ 2019 ދުވަހު ބޭއްވި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ.

މިއަހަރަށް ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޢަދަކީ  6,457,000.00ރ. (ހަމިލިޔަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ. މީގެތެރޭގައި ދައުލަތުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީގެ3.9 މިލިޔަން ރުފިޔާއާއި ކައުންސިލުގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 2.1 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

ކަށަވަރު ދޯނި އެހެލުމަށްޓަކައި ގުޅިއަށް ގެންގޮސްފި

ކަށަވަރު ދޯނި މަރާމާތަށް އެހެލުމަށް ގުޅިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދޯނީގެ މަރާމާތަށް 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  ދޯނި މިފަހަރު މި މަރާމާތު ކުރެވެނީ ދޯނިkashavaru1 މަރާމާތު ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ދޯނީގެ ޙާލަތު ވަރަށްބޮޑަށް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ދޯނީގެ ޚިދުމަތް އައުޓްސޯސްކުރުމަށް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުގެން ދޯނި އެމީހުންގެ އަތުން ލިބުނީ  ޝަރީއަތަށް ގޮސް އެންމެ ފަހުން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

މި ކައުންސިލްގެ މި އަހަރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި- މުހިއްމު މައުޟޫޢަކީ ކަށަވަރު

މި ކައުންސިލްގެ މި އަހަރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ( 20 ނޮވެމްބަރ 2018- ބުރާސްފަތި ދުވަހު) މި އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ 

ކަށަވަރު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެކުރިން

ކަށަވަރު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެކުރިން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާއި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމެވެ.މިޖަލްސާގައި ނިންމަވަފައިވަނީ 1 ނިންމުމެކެވެ. އެއީ ކަށަވަރު ދޯނި އެހެލުމަށާއި އެހެލުމަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމެވެ. މީގެއިތުރުން ދޫފަހި ސްކީމަށް ގެންނަންފެންނަ ބަދަލަކާގުޅޭގޮތުން މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކާގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނިންމުމެއް ނުނިމަވައެވެ.

ވ. ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ އައު ކޮމާންޑަރ އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވ.އަތޮޅު ޕޮލިސްހިނަގުމާއި އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮޕް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް ސާލިމް އަހްމަދު 7 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިއީ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއިއެކު ތަޢާރަފްވެވޑައިގަތުމަށް ކޮށްލެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.  މި ބައްދަލުކޯށްލެވުމުގައި  ކައުންސިލގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނިޔާޒު ،ކައުންސިލް ގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް އަބުދުލް އަޒީޒު އަދި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުލްމަޖީދު އަބުދުލްޢަނީ ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

newcommandermeets

ބައްދަލުވުމުގެތެރެއިން

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮޕް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް ސާލިމް އަހްމަދު ގެ އިތުރުން   ޕޮލިސް ސްޓާފް ސާޖެންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން ، ،ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން އަލިފުޅު އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަހްމަދު ނިހާދުބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް

ޤައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމަށް ވ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޫނު މަރުޙަބާ

20180918_084746

ހިނގާލުމުގެތެރެއިން

މިއަހަރު ބަންގްލާދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް  ދިވެހި ރާއްޖެ ކާމިޔާބުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޓީމަށް މަރުޙަބާކިޔުމުގެ ގޮތުން ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތެއް ހިންގަވައިފިއެވެ.  ޤައުމީ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ތަޢުލީމާރުކަޒުން ބޭއްވި  ޙަރަކާތަކީ  ފެލިދޫގެ ބޮޑަތި މަގުތަކުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމެކެވެ

މި ޙަރަކާތުގައި ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބެލެނިވެރިންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން  ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.  މި ހިނގާލުމުގައި ހުރިހާ ކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންތިބީ ޤައުމީ ޓީމްގެ ރަސްމީ ކުލަކަމުގައިވާ ރަތްކުލައިގެ ހެދުން ލައިގެންނެވެ.

ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ޤައުމަށް ހޯދައިދިން ރީތި ނަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުންދަރިވަރުން ތިބީ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ހިފައިގެންނެވެ.