Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިންނަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އިނާމް ދެނީ

ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށާއި، ކީތިރި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިން އަތޮޅުގައި  އިތުރުކުރުމުގެ… ތަފްޞީލް

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިންނަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އިނާމް ދެނީ ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިންނަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އިނާމް ދެނީ

ކަށަވަރު ގެ ޚިދުމަތް އައުޓްސޯސް ކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޚިދުމަތް ކަމުގައިވާ… ތަފްޞީލް

ކަށަވަރު ގެ ޚިދުމަތް އައުޓްސޯސް ކޮށްފި ކަށަވަރު ގެ ޚިދުމަތް އައުޓްސޯސް ކޮށްފި

ކަށަވަރު އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ދުއްވުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން… ތަފްޞީލް

ކަށަވަރު އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި ކަށަވަރު އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިންނަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އިނާމް ދެނީ

Quruaninaam

މުބާރާތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިނާމް ދެއްވަނީ

ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށާއި، ކީތިރި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިން އަތޮޅުގައި  އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކީތިރި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ދިނުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 22 މާރޗް 2017 ގައި ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  މިކައުންސިލުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގައި ހިތުދަސްކުރާ ކޮންމެ ފޮތަކަށް 1 ހާސް ރުފިޔާ ދެއްވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ކިޔައިދޭން ޖެހޭނީ 3 ފޮތެވެ. އަދި ދެން ކިޔައިދޭން ޖެހޭނީ 2 ފޮތުން 2 ފޮތުންނެވެ. އަދި މުޅި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ދަސްކޮށް ހާފިޡަކަށް ވުމުން އިތުރު 30 ހާސް ރުފިޔާ ދެއްވާނެއެވެ.

މި އިނާމަށް ހުށަހެޅުމާއި އިމްތިހާންކުރުމާއި މިކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ގެންސަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިކަަމަށް ހުށަހެޅުމުގައި ވަކި ޢުމުރެއް ނެތެވެ. ސްކޫލް ކުއްޖެއްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ޢާއްމު މީހެއްކަމުގައި ވިއަސް އަތޮޅު ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވާނަމަ މި އިނާމް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކަށަވަރު ގެ ޚިދުމަތް އައުޓްސޯސް ކޮށްފި

Kashavaru

ކަށަވަރު

އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޚިދުމަތް ކަމުގައިވާ ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް އައުޓްސޯސްކޮށް 26 ފެބްރުއަރީ 2017ގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް އެން އެޗް ޑީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. މިއީ މިކަމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުޞަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ކުންފުންޏެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވާފަދައިން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ މަހަކު އެއް ދަތުރު ކޮށްދެމުން އެބަ ގެންދެއެވެ.

ކަށަވަރު އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

kashavaruatfelidhoohurbor

ކަށަވަރު

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ދުއްވުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން މީގެކުރިން ނިންމާފައިވާ އުޞޫލަށް ބަދަލުގެންނަވައި އަލުން އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.  މިގެންނެވި މައިގަނޑު ބަދަލަކީ އެންމެ ބޮޑު ކުއްޔެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ދޯނި ދުއްވަން ޙަވާލުކުރެއްވުމެވެ.  މީގެއިތުރުން ދޯނި އެހެލައި މަރާމާތުކުރުމާއި ދޯނި ތަރައްޤީކުރުމާއި މިކަންކަން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް އިތުރުވާގޮތަށް އަލަށް ހަމަޖެއްސެވި އުޞޫލްގައި ވެއެވެ.

ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކަަށްވިއަސް މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދޯނި ދުއްވުން ވަނީ މިކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށެވެ.

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ދުއްވުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށްއެއްބަސްވެވޭ ކަންތައްތަކާއި އުޞޫލް
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ދުއްވުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށްކުރެއްވި އިޢުލާން

ފުލިދޫގެ ދެކުނުފަރާތު އިރުވައިކޮޅު ތުނޑީ ސަރަޙައްދުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްދޫކުރަނީ

ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫގެ ދެކުނުފަރާތު އިރުވައިކޮޅު ތުނޑީ ސަރަޙައްދުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ފުލިދޫ- ރީތި ރަށެއް

ފުލިދޫ- ރީތި ރަށެއް

ސަރަޙައްދުގައި އޮތް 30000 އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީ ކޮށް ހިންގުމަށް 4000 އަކަފޫޓުގެ 3 ބިން ބީލަންއުސޫލުން އެންމެރަގަޅު ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފަރާތަކަށް 50 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވ.ފުލިދޫކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ: (IUL) 357/357/2016/20 (28 އޯގަސްޓް 2016) ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ވަނަދުވަހަށް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައި ނުވާތީ ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތަކަށް އަލުން ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައްވައިފިއެވެ.

އިޢުލާން ބައްލަވައިލައްވާ

F team welcome

ފ. އަތޮޅު ޓީމަށް ފެލިދޫން އިސްތިޤްބާލްކުރުން

ފ. އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށު ކައުްނސިލްތައް ހިމެނޭ ޓީމެއް މިއަތޮޅަށް ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި އެވެ. މި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވީ 4 އޯގަސްޓް 2016 ދުވަހު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. މި ޓީމަށް ފެލިދޫން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނެވެ. މި ޓީމެ  މިއަތޮޅު ތިނަދުއަށް ވެސް ދަތުރު ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިދަތުރުގައި ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށްޓަކާއި، ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާއި، ބައެއް ޢާއްމުން ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ނުކުމެ މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

5 އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީން މިއަތޮޅުގައި ނިމިއްޖެ

planpict

ތަމްރީން ގެ ތެރެއިން

ކައުންސިލްތަކުގެ 5 އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީން މިއަތޮޅުގައި ނިމިއްޖެއެވެ. މި ތަމްރީން އޮތީ ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.  21 ޖުލައި 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 20.30ގައި ފެށި މި ތަމްރީން ނިމުނީ 22 ޖުލައި ދުވަހުގެރޭ 12:30 ގައެވެ.މި ތަމްރީން ގައި ބައިވެރި ވެފައިވަނީ 10 ބައިވެރިންނެވެ. އެއީ ފުލިދޫގެ 1 ބޭފުޅަކާއި ފެލިދޫގެ 2 ބޭފުޅުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ބޭފުޅުންނާއި ކެޔޮދޫގެ 5 ބޭފުޅުންނެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  އަޙްމަދު މަނިކާއި އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް މައުލޫމާތު ދެއްވި މ ތަމްރީގައި އެލް ޖީ އޭ ގެ ފަރާތުންވެސް ރިސޯސް ބޭފުޅަކު ބައިވެރި ވި އެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިމަހުގެ 22-23 ގައި ފުލިދޫގައި

mubaa2014

ކައުންސިލްގެ މުބާރާތެއްގެތެރެއިން

އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނައަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަތޮޅު ފުލިދޫގައި މި އޭރީލް މަހުގެ 22ން 23އަށެވެ. އެހެން އަހަރުތަކުގައި މި މުބާރާތް ބާޢްވަނީ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުވާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށް ބާޢްވާ މުވާރާތެއްގެގޮތުގައި ކަމަށް ވިއަސް މިއަހަރު ޤައުމީ މުބާރާތަށް އައިއސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ޤާއުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތާ އެެއްވެސް ގުޅުމނެއް ނެތެވެ. އެހެން ކަމާއެކު މި މުބާރާތުގައި ރަށަކުން ވާދަކުރެވޭ ޓީމްވެސް ވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބޮޑުކޮށޤފައެވެ، މިހާރު ކޮންމެ ރަށަކުން 15 ކުދިންގެ ބަދަލުގައި 20 ކުދިންނަށް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. އެއީ ބަލައިގެން ކިޔަވާ 11 ކުދިންނާއި ހިތުން ކިޔަވާ 9 ކުދިންނެވެ.
މިއަހަރު ފުލިދޫގައި މި މުބާޜާތް ބާއްވާއިރު ފުލިދޫން ގެންދަނީ މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަމުންނެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތުގައި ކުދިން ވާދަކުރާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ސްކޫލްތައް ހިމެނޭގޮތުން އޭޕްރީލް 6 ވީ ބުދަދުވަހު ވަނީ ފުލިދޫގައި ބައްދަލުވުމެއްވެސް ބާޢްވާފައެވެ، މި ބައްދަލުިވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރު ކުރުމުގެ ތަމްރީންތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

trainingactivity

ތަމްރީންގެ ޙަރަކާތެއްގެތެރެއިން

ސިިވިލް ސާވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓާ މި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހިންގި ތަމްރީތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސް 30 އޮކްޓޫބަރ 2015 ގައި ނިންމާލައިފިއެވެ. ޖުލުމަ 6 ތަމްރީނެއްގައި 150އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ލިބިގަނތްފައި ވެއެވެ.   މިތަމްރީންތަކުގައި ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ ސިވިލް ސާވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެކްސްޓާރނަލް ޓްރޭނަރުން ކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ޒައުޝަން އާއި އަޙްމަދު ސާލިމެވެ. މިތަމްރީންތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ބައިވެރިން ވަރަށް ޝައުޤްވެރިވާގޮތަށް ގިނަ ޙަރަކާތްތަކާ އެކުގައެވެ.  އަދި މި ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިން ވަރަށް ޝައުޤްވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ތަމްރީންތަކެއް ވ. އަތޮޅުގައި

Cstraining

ތަމްރީންގެތެރެއިން

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓާ ފެލިދެއަތޮޅުއަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ތަމްރީންތަކެއް މިކައުންސިލްގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ތަމްރީންތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މިއަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ދިވެހި ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށެވެ. މި ތަމްރީންތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމާއި، ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ހެޔޮ މިޒާޖާއި، ސިވިލްސާވިސްގެ ޤަވާޢިދާއި، މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމާއި، އޯޑިޓާބެހޭ ތަމްރީނުގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނެވެ. މި ތަމްރީންތަކުގައި ގަޑިތައް ނަންގަވައިދެއްވަނީ ސިވިލް ސާވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ މުދައްރިބުންނެވެ.

މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މަތިން ޖުމުލަ 14 މުއައްސަސާއެއްގެ 58 މުވައްޒަފުން މި ތަމްރީންތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ.

24 އޮކްޓޫބަރ 2015 ދުވަހުގެރޭ 8:30 ގައި ފެށި މި ތަމްރީންތައް ނިމޭނީ 31 އޮކްޓޫބަރ 2015 ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:30 ގައެވެ.

ދޫ ފަހި ސްކީމްގެ ދަށުން އަންނަ ހަފުތާގައި ކެތި ޙަވާލުކުރެވޭނެ

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ދިރުއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން އުފައްދަވާފައިވާ ސްކީމްގެ ދަށުން 7 ފަރާތަކަށް ، އަންނަ ހަފުތާގައި ތަކެތި ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ލަސްވެފައިވާ މި ސްކީމްގެ ތަކެތި މި ޙަވާލުކުރެވެނީ މިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހުގައި ކަންފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަހަރު ތަކެތި މިޙަވާލުކުރެވޭފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފުލިދުއާއި ފެލިދޫގެ 7 ފަރާތެކެވެ.

މިފަހަ ޙަވާލުކުރެވޭ ތަކެތީގެތެރޭގައި އޭ ސީ އާއި ޓީވީ އާއި ފެން ޕަންޕާއި ގެދޮރު ޢިމާރާޓްކުރުމުގެ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.