Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ދޫފަހި ސްކީމް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު

މިކައުންސިލުން ހިންގަމުން އަންނަ ދޫފަހި ސްކީމްގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން 5 އޭޕްރީލް 2018ން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން… ތަފްޞީލް

ދޫފަހި ސްކީމް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު ދޫފަހި ސްކީމް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ތައް ފޫބެއްދުމަށް ހިންގި ލުއި ލޯން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ އާއްމުރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް… ތަފްޞީލް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ތައް ފޫބެއްދުމަށް ހިންގި ލުއި ލޯން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ތައް ފޫބެއްދުމަށް ހިންގި ލުއި ލޯން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އެކައުންޓް ބަދަލުވުން

މިކައުންސިލް އިދާރާއިން ހިންގާ އެކި ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވައި ފައިސާ ދައްކަވަމުންގެންދަވާ… ތަފްޞީލް

ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އެކައުންޓް ބަދަލުވުން ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އެކައުންޓް ބަދަލުވުން

ދޫފަހި ސްކީމް ވަގުތީގޮތުން ބަންދު

މިކައުންސިލުން ހިންގަމުން އަންނަ ދޫފަހި ސްކީމްގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން 5 އޭޕްރީލް 2018ން ފެށިގެން ވަގުތީގޮތުން މަޑުކޮށްލުމަށް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ފޯމް ބަލައިގަތުން މަޑުކޮށްލައިފައިވަނީ ދޫފަހީގެ ޤަވާޢިދު މުރާޖަޢާކުރުމަށްޓަކައެވެ. ދޫފަހި ސްކީމަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ތެރެއިން ހިންގަމުން އަންނަ ވަކި ސްކީމެކެވެ. އެހެންކަމުން ފަންޑުގެ ޤަވާޢިދާ މި ސްކީމްގެ ޤަވާޢިދާއި ފުށުއެރުމެއް އުޅެގެންވާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލް

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ތައް ފޫބެއްދުމަށް ހިންގި ލުއި ލޯން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

IMG_0217

ސުނާމީގައި މިއަތޮޅުގެ ގިން ޢިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންވި

ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ އާއްމުރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުން ލޯންގެ އެހީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީހޯދާފަވެއެވެ. އަދި ހަމަމިއާއިއެކު ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އިތުރު ތަފްސީލް

ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އެކައުންޓް ބަދަލުވުން

މިކައުންސިލް އިދާރާއިން ހިންގާ އެކި ސްކީމްތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވައި ފައިސާ ދައްކަވަމުންގެންދަވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ޖަމާކުރައްވަންޖެހޭ އެކައުންޓް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އިތުރު ތަފްސީލް

އެޑްމިން އޮފިސަރަކު ބޭނުންވެއްޖެ

.މިކައުންސިލްއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިން އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާފަރާތްތަކުން މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހުގެ 1300ގެކުރިން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ކަށަވަރު ދޯނި އަތުލަން ނިންމަވައިފި

kashavaruatfelidhoohurbor1

ކަށަވަރު – އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މުހިއްމު އުޅަނދެއް

ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލް ބަދަލުކޮށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެދެމުން އައިގޮތަށް އައުޓްސޯސްކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެ ދަތުރުތައް ނުކޮށް އަދި ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި އެންމެ ފަހުން މާލޭފެ ފަޅުތެރެއަށް ދޯނި ދޫކޮށްލައިފައި އޮތުމުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކުން މިހާރުވަނީ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ދޯނި ގެނައުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. މި ނިންމެވުން ނިންމަވައިފައި ވަނީ ކައުންސިލަށް ލާފަދޭ ކޮމެޓީގެ ލަފާވެސް ހޯއްދެވުމަށްފަހުގައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 21 ޖުލައި ވާ ހުކުރު ދުވަހު

Quranq2014

ކުރީ އަހަރެއްގެ މުބާރާތެއްގެ ތެރެއިން

މި ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތް ކަމުގައިވާ އަހަރީ ޤުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ (21 ޖުލައި 2017ވާ ހުކުރު ދުވަހު) ފެށޭނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިފަހަރު ޖުމުލަ 75 ދަރިވަރުން ކިޔަވާނެއެވެ. އެއީ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ 25 ދަރިވަރުންނާއި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 25 ދަރިވަރުންނާއި ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 25 ދަރިވަރުންނެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވާނީ އަލްފާރީ ޢަބްދުލްޖަލީލް އިސްމާޢީލާއި އަލްޤާރީ އާދަމް ނަސީމާއި އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް ނަޢިމެވެ.
މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރަނީ ފެލިދޫ ކައުންސިލުންނެވެ.

މިފަހަރުވެސް ރައީސަކީ އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

އަލަށް އިންތިޚާބުވި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރައްވާ ނިމުމުން 1 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ ކައުންސިލްގެraees2017 ފުރަތަކަ ޖަލްސާ 3 ޖޫން 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 14.45 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އޮތެވެ. މި ޖަލްސާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 3 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ ޢައްޔަން ކުރެވިފައެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވަނީ މި ކޮމެޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. މި ޖަލްސާ އިތުރު ތަފްސީލް

ކައުންސިލްތައް ހުވައިކުރެއްވުން

3 ޖޫން 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއް ހުވައިކޮށް މެމްބަރުކަމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.  މިގޮތުން މިއަތޮޅުގެ 5 ރަށުގެ 5 ކައުންސިލާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ މިއަދު ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ. މިއަތޮޅުގައި ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ފުލިދޫ، ރަކީދޫ ކައުންސިލް ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު 11.00ގައި، ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުވާށކުރުން 14.00ގައި، ތިނަދޫ ކައުންސިލް ހުވާކުރުން 16.00ގައި ކެޔޮދޫ އިތުރު ތަފްސީލް

އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އައިސްފައިވަނީ ޖުމުލަކޮށް ބަލާއިރު ކުޑަ ބަދަލެއް

IMG_6748 - Copy6 މެއި 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް  ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަކަށް ވަނީ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވެފައެވެ. މިގޮތުން 6 ކައުންސިލަށް 18 ކައުންސިލަރުން ވަނީ އިންތިޚާބުވެފައެވެ. މީގެތެރެއިން 12 މެމްބަރުންނަކީ މިހާރުވެސް ކައުންސިލަރުންގެގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނެވެ. އަލަށް ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ 6 ކައުންސިލަރެކެވެ.

ވަކިވަކި ކައުންސިލްތަކަށް ބަލާއިރު ފުލިދުއާއި ތިނަދޫން ކޮންމެ ރަށަކުން އަލަށް ދެބޭފުޅުން ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ފެލިދޫގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން މިހާރު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހުންނަވާނީ އެންމެ ބޭފުޅެކެވެ. އަލަށް ކައުންސިލާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީވެސް އެންމެ ބޭފުޅެކެވެ. ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ދެން ވަޑައިގެންނަވާނީ މީގެކުރިން ހަމަ އެކައުންސިލްގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު މިހާރު ނިމިގެން މިދާ ދައުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރެއްގެގޮތުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. އެހެންވީމާ އެއީވެސް ކައުންސިލަށް އައު ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ކެޔޮދޫގެ ކައުންސިލްގައި މިހާރުވެސް ތިއްބަވާ 2 ބޭފުޅުންނާއި އަލަށް އެއް ބޭފުޅަކު ގުޅިވަޑައިގަންވައެވެ.

ޖިންސުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު 18 ކައުންސިލަރުންގެތެރޭގައި ތިއްބެވީ އެންމެ ދެ އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ 11 އިންސައްތަ އެވެ. މި ދެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ފުލިދޫގައެވެ. އެހެން ކަމުން ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތީ އަންހެން މެމްބަރުންގެ އަތްޕުޅުގައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެއްވެސް ކައުންސިލެއް އެއް ކޮށް ބަދަލުވެފައެއް ނުވެއެވެ.  އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަނީ އަތޮޅުކައުންސިލަށާއި ރަކީދޫ ކައުންސިލަށެވެ. މި ދެ ކައުންސިލަށްވެސް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަންނަވާނީ މިހާރުވެސް ހަމަ ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެތެރެއިން 3 ބޭފުޅުންނެވެ. ކައުންސިލަރުން އާ ދައުރަކަށް ހުވައިކުރުން އޮންނާނީ ޖޫން 3 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިންނަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އިނާމް ދެނީ

Quruaninaam

މުބާރާތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިނާމް ދެއްވަނީ

ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމަށާއި، ކީތިރި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ކުދިން އަތޮޅުގައި  އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކީތިރި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ދިނުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 22 މާރޗް 2017 ގައި ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  މިކައުންސިލުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގައި ހިތުދަސްކުރާ ކޮންމެ ފޮތަކަށް 1 ހާސް ރުފިޔާ ދެއްވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ކިޔައިދޭން ޖެހޭނީ 3 ފޮތެވެ. އަދި ދެން ކިޔައިދޭން ޖެހޭނީ 2 ފޮތުން 2 ފޮތުންނެވެ. އަދި މުޅި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ދަސްކޮށް ހާފިޡަކަށް ވުމުން އިތުރު 30 ހާސް ރުފިޔާ ދެއްވާނެއެވެ.

މި އިނާމަށް ހުށަހެޅުމާއި އިމްތިހާންކުރުމާއި މިކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ގެންސަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިކަަމަށް ހުށަހެޅުމުގައި ވަކި ޢުމުރެއް ނެތެވެ. ސްކޫލް ކުއްޖެއްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ޢާއްމު މީހެއްކަމުގައި ވިއަސް އަތޮޅު ރައްޔިތެއްކަމުގައި ވާނަމަ މި އިނާމް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.