ފުލިދޫގެ ދެކުނުފަރާތު އިރުވައިކޮޅު ތުނޑީ ސަރަޙައްދުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްދޫކުރަނީ

ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫގެ ދެކުނުފަރާތު އިރުވައިކޮޅު ތުނޑީ ސަރަޙައްދުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ފުލިދޫ- ރީތި ރަށެއް

ފުލިދޫ- ރީތި ރަށެއް

ސަރަޙައްދުގައި އޮތް 30000 އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީ ކޮށް ހިންގުމަށް 4000 އަކަފޫޓުގެ 3 ބިން ބީލަންއުސޫލުން އެންމެރަގަޅު ހުށައެޅުމެއް ހުށައެޅިފަރާތަކަށް 50 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވ.ފުލިދޫކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ: (IUL) 357/357/2016/20 (28 އޯގަސްޓް 2016) ގައި ޢާއްމުކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ވަނަދުވަހަށް ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައި ނުވާތީ ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތަކަށް އަލުން ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައްވައިފިއެވެ.

އިޢުލާން ބައްލަވައިލައްވާ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply