އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 21 ޖުލައި ވާ ހުކުރު ދުވަހު

Quranq2014

ކުރީ އަހަރެއްގެ މުބާރާތެއްގެ ތެރެއިން

މި ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ޙަރަކާތް ކަމުގައިވާ އަހަރީ ޤުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ (21 ޖުލައި 2017ވާ ހުކުރު ދުވަހު) ފެށޭނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިފަހަރު ޖުމުލަ 75 ދަރިވަރުން ކިޔަވާނެއެވެ. އެއީ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ 25 ދަރިވަރުންނާއި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 25 ދަރިވަރުންނާއި ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 25 ދަރިވަރުންނެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވާނީ އަލްފާރީ ޢަބްދުލްޖަލީލް އިސްމާޢީލާއި އަލްޤާރީ އާދަމް ނަސީމާއި އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް ނަޢިމެވެ.
މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރަނީ ފެލިދޫ ކައުންސިލުންނެވެ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply