އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން ހޯއްދަވަނީ

ATHOLHUGE

އަތޮޅުގޭގެގޮތުގައި ހުރި ތަން

ެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް އެއްގެގޮތުގައި ހިންގެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން މުވައްޒަފުން ހޯއްދެވުމަށް އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ކައްކާ މީހަކަށާއި 2 މަސައްކަތު މީހުންނަށް މިހާރުވަނީ އިޢުލާންކުރައްވައިފައެވެ.
އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން މި ހޯއްދަވަނީ 1 އަހަރުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހޯއްދަވާ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައެވެ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply