މި ކައުންސިލްގެ މި އަހަރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި- މުހިއްމު މައުޟޫޢަކީ ކަށަވަރު

މި ކައުންސިލްގެ މި އަހަރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު ( 20 ނޮވެމްބަރ 2018- ބުރާސްފަތި ދުވަހު) މި އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ 

ކަށަވަރު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެކުރިން

ކަށަވަރު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެކުރިން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާއި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމެވެ.މިޖަލްސާގައި ނިންމަވަފައިވަނީ 1 ނިންމުމެކެވެ. އެއީ ކަށަވަރު ދޯނި އެހެލުމަށާއި އެހެލުމަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމެވެ. މީގެއިތުރުން ދޫފަހި ސްކީމަށް ގެންނަންފެންނަ ބަދަލަކާގުޅޭގޮތުން މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކާގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ނިންމުމެއް ނުނިމަވައެވެ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply