އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޢިޢުލާންކޮށްފި

މިކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ އެކައުންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެން ތަކުރާރުކޮށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މަޤާމަކީ އެކައުންޓިން ނުވަތަ ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެކެވެ.

މިފަހަރުގެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މި މާރޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00 އެވެ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply