ޢީދުމުބާރިކާއި، މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚްރުވެރި މިނިވަން ދުވަހާއި މިހައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި މިކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ނަންފުޅުގައާއި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަދި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅުގެ ލޮބުވެތި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރަމެވެ.
މި ފަހަރުގެ މި ބަންދު މި އަންނަނީ ބޮޑު ދެ ބަންދެއް އެއްވެގެން ކަމަށް ވާތީ 2020 ޖުލައި 24 ން ފެށިގެން އޯގަސްޓް 3 ގެ ނިޔަލަށް މި އިދާރާ ހުންނާނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރެޭގައި މުހިއްމު ކަމެއްގައި ގުޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފިނަމަ މި ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީއާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނަންބަރަކީ 7793705 އެވެ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply