ކެޔޮދޫ | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ކެޔޮދޫ

ކެޔޮދޫ

ކެޔޮދުއަކީ މިއަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ފެލިދުއާއި ޖެހިގެން ދެކުނަށް އޮންނަ ރަށެވެ. މިއީ ޖޮޣުގުރަފީ ގޮތުން 4 ވަނަ ރަށެވެ. ކެޔޮދުއަކީ މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއެންމެ ބޮޑުރަށެވެ. މިރަށުގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 7.30 ހެކްޓަރ އެވެ. މިރަށުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެއިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ވިޔަފާރިވެސް ކުރެއެވެ.

100ވަރަކަށް ގޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ މި ރަށުގައި 24 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދެއެވެ. މި ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތެކެވެ.

ތައުލީމަށް ބަލާއިރު މިރަށުގައި ގްރޭޑް 10ށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ހުރެއެވެ. ކިޔަވާކުދިންގެ އާބާދީއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 120އެވެ. އެކަށީގެންވާ ޓީޗަރުންނާއި ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މުހިއްމު ވަޞީލަތްތައް އެބަހުއްޓެވެ. ސްކޫލަކީ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުމާއެކު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ސްކޫލެކެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު އިމްޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ 40ފިހާރަ މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ގިނައީ ފަތުރުވެރިންނަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ. އާއްމު ބަހުރުވައިން ނަމަ ގެސްޓް ފިހާރަތަކެވެ. ކެޔޮދުއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ރިހާކުރަކީ ވަރަށް ގިނަބަޔެއްގެ ގާތުގައި މަޤްބޫލް އެއްޗެކެވެ. މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބަލާއިރު މަސްވެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަދި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިކަން ކުރާ ރަށަކީ ކެޔޮދުއެވެ. މިހާރުވެސް މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ ބޮޑު އުޅަނދު އޮތީ ކެޔޮދޫގައެވެ.

ކެޔޮދޫގެ އަންހެނުންނަކީ އެރަށުގެ އިޤްތިޞާދުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ބައެކެވެ. އެރަށުގައި ހުރި ޓްވަރިސްޓް ފިހާރަތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އަންހެނުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް ކެޔޮދޫގެ އަންހެނުން އިތުރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

ކެޔޮދުއަކީ މިއަތޮޅުގެ ނިސްބަތުގައި ޢިލްމުވެރި ދަރިންތަކެއް އުފައްދާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ އެބޭފުޅެއްގެ އަޑުން މިހާރު ގެނެސްދޭ އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރަކީ ރަށުގެ ފަޚުރެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަތޮޅުގައި އެންމެ ގިނަ ގާޒީން ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓުން އެފުދިފައި ވަނީ ކެޔޮދޫން ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެކިފަންނު ތަކުގެ ހުނަރުވެރިންނާއި  މަސައްކަތްތެރިން ކެޔޮދޫގައި ގިނައެވެ. މި ފަންނުވެރިން މިރަށުގައާއި ރަށުން ބޭރުގައި ޚިދުމަތް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

މި ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު ދަތިކަމަކީ މިރަށުގެ ބަނދަރު ސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވުމެވެ. މިރަށުގެ ބަނދަރަކީ ގިނަ އުޅަނދުތަކެއް ލަފާފުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ރަށެކެވެ. މޫސުންގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ދުރުރަށްރަށުގެ ގިނަ އުޅަނދުތައް އައިސް މަޑުކޮށްލަނީ މިރަށުގެ ބަނދަރުގައެވެ.

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި މިރަށުގެ ފަންނާނުން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ މިއަތޮޅުގައި އެންމެ ދުވަސްވީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސަގާފީކުޅިވާރާއި ފުޓްބޯޅަ ވޮލީ ފަދަ ކުޅިވަރުތަކުގެ ފަންނާނުން ހިމެނެއެވެ. މިކުޅިވަރުތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް މިއަތޮޅުގައި ކުޅޭ އެއް ރަށަކީ ކެޔޮދުއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަގާފީކުޅިވަރުގެ ރޮނގުގައި މިރަށަކީ މަޝްހޫރުރަށެކެވެ. މިގޮތުން ބޮޑުބެރާއި ގާއޮޑި ލަވައާއި ލަނގރިއާއި ތާރަ ފަދަ ފިރިހެނުންގެ ސަގާފީ ހުރިހާކުޅިވަރެއްގައިވެސް މެއެވެ. މިރަށުގެ ސަގާފީ ކުޅިވަރު ޓީމްވަނީ  ޤައުމީ މުހިއްމު މުނާސަބަތުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ސަގާފީކުޅިވަރު ތަމްސީލްކޮށްދީފައެވެ.ކެޔޮދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް އެކުވެރި ބަޔެކެވެ. ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް ހިތްހެޔޮކަމާއެކު މަރުޙަބާ ކިޔާ ބަޔެކެވެ. މުރާލި އަދި ރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބަޔެކެވެ.