ދެވަނަ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ދެވަނަ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

2 -އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2015ގެ ނިންމުންތައް

(ކުއްލި ޖަލްސާތައް)

2015ވަނަ އަހަރު އަދި ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވައެވެ.

Pages: 1 2 3