ގުޅުއްވުމަށް | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ގުޅުއްވުމަށް

ފޯން، ފެކްސް

ރިސެޕްޝަން 6700526، 6700505

ކައުންސިލްގެ ރައީސް 6700525

ޑިރެކްޓަރ 6700037

ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީ ( ޑިރެކްޓަރ) 7793705

ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު (ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ) 7917805

ފެކްސް 6700715

#

ރަށް

ފޯން އަދި ފެކްސް

އީމެއިލް

1

ތިނަދޫ

6700604

info@vaavthinadhoo.gov.mv

2

ފުލިދޫ

6700603

info@fulidhoo.gov.mv

3

ފެލިދޫ

6700715

info@felidhoo.gov.mv

4

ކެޔޮދޫ

6700601

info@keyodhoo.gov.mv

5

ރަކީދޫ

6700602

info@rakeedhoo.gov.mv