މިހާރުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

މިހާރުގެ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

7 ވަނަ ޖަލްސާ -11 އޮކްޓޫބަރ 2017
މިއީ މި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ 3 މެމްބަރުންވެސް ބަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މިޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ނިންމުމެކެވެ. އެއީ ކަށަވަރު ދޯނި ދުއްވައި ދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވެފައިވާތީ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް ދޯނި އަތުލުމަށް ނިންމެވި ނިންމުމެވެ، މި ނިންމުން ނިންމެވުމުގެކުރިން ފޯނު ޖލްސާއެއް ބާއްވައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ ލަފާ ވެސް ވަނީ ހޯއްދަވައިފައެވެ.

6 ވަނަ ޖަލްސާ -23 އޯގަސްޓް 2017
މިޖަލްސާއަކީ  މިކައުންސިލްގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ.  އަދި މި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ 3 މެމްބަރުންވެސް ބަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މިޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ ދެ ނިންމުމެކެވެ. އެއީ މި ކައުންސިލްގެ  2018 ވަނަ އަހަރުގެ އިދާރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއި ކަށަވަރު ދޯނީގެ ބައެއް ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމަށް މާލެއަށް ދަތުރެއްކުރުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމެވެ.  

5ވަނަ ޖަލްސާ -21 އޯގަސްޓް 2017

މިޖަލްސާއަކީ  މިކައުންސިލްގެ ފަސް ވަނަ ޖަލްސާއެވެ.  އަދި މި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ 3 މެމްބަރުންވެސް ބަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މިޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ނިންމުމެކެވެ. އެއީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ދޫފަހި ސްކީމްގެ އިދާރީ ބައެއް އުޞޫލްތަކަށް ބަދަކުގެނައުމާއި މި ސްކީމުގެ ދަށުން ނުވިއްކާނެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ނިންމުމެވެ.

4ވަނަ ޖަލްސާ -17 ޖުލައި 2017
މިޖަލްސާއަކީ  މިކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ޖަލްސާއެވެ.  އަދި މި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. ޖަލްސާއަށް ކައުންސިލްގެ 3 މެމްބަރުންވެސް ބަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މިޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ ދެ ނިންމުމެކެވެ. އެއީ މި ކައުންސިލްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުމާއި ކަށަވަރު ދޯނި ދުއްވަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވަމުން ގެންދާތީ ޤަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި އެކަން އެފަރާތަށް އެންގުމަށާއި މި ދެ ނިންމެވުމެވެ.

3ވަނަ ޖަލްސާ -21 ޖޫން 2017
މިޖަލްސާއަކީ  މިކައުންސިލްގެ ތިން ވަނަ ޖަލްސާއެވެ.  އަދި މި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ރައީސާއި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމާއި ދެ ބޭފުޅުންނެވެ.  މިޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ  ނިންމުމެކެވެ. އެއީ ވ. ފެލިދޫ ކެނެރީވިލާއަށް އުނގަދޫވާގޮތަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޯތީގައި ހުރި ރުކެއް ކަނޑައިލުމަށް ނިންމި ނިންމުކެވެ.

2ވަނަ ޖަލްސާ – 14 ޖޫން 2017 
މިޖަލްސާއަކީ ތިންވަނަ ކައުންސިލް ހުވައިކޮށް މަޤާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާއެވެ. މިކައުންސިލްގެ ދެ ވަނަ ޖަލްސާއެވެ.  އަދި މި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ރައީސާއި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމާއި ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. މިއީ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް ބަދަލުގެންނެވިފަހުން ޢާއްމުޖަލްސާއެއް އެންމެ  ދެ މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ 1 ނިންމުމެކެވެ. އެއީ މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚަކީ 2017 ޖުލައި މަހުގެ 14 -15ކަމުގައި ނިންމި ނިންމުމެވެ. މީގެއިރުތުން  ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ވޯޓަށް އެހުމުން ބައިވެރިވުމަށް ފާހެއް ނުވިއެވެ.

1ވަނަ ޖަލްސާ – 3 ޖޫން 2017
މިޖަލްސާ އަކީ ކައުންސިލް ހުވައިކުރުމަށްފަހު ރައީސާއި ނާއިބްރައީސް ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެވެ.  މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 12ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކައުންސިިލްގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ ކުރީގެވެސް މި ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒެވެ. ނާއިބްރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ ކުރީގެވެސް ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކެވެ.

1ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ -6 ޖުލައި 2017
މިޖަލްސާއަކީ  މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާއެވެ.  ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ރައީސާއި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމާއި ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. މިޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވަނީ ތިން ނިންމުމެކެވެ. އެއީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް 2017 ޖުލައި 21-22ގައި ބޭއްވުމަށާއި މި މުބާރާތުގެ ބަޖެޓަކީ 39630.00 ރުފިޔާ ކަމުގައި ފާސްކުރުމާއި އެމްޓީ ސީ ސީގެ ފެރީ ޝެޑިއުލް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށެވެ.