ކައުންސިލް މެމްބަރުން | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ކައުންސިލް މެމްބަރުން

3 ޖޫން 2017 ދުވަހު ހުވައިކުރެއްވި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

 

ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު       
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް

 

26 ފެބްރުއަރީ 2014 ދުވަހު ހުވައިކުރެއްވި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

 

ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް


ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު


ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް


ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް


އަޒްވަރު ޢަލީ


މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު


 

26 ފެބްރުއަރީ 2011 ދުވަހު ހުވައިކުރެއްވި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ރައީސް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް


ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް


މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު


ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢައްބާސް


މުޙައްމަދު އަޝްރަފް


އިބްރާހީމް ނަޢީމް