ކައުންސިލް މެމްބަރުން | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ކައުންސިލް މެމްބަރުން

17 މެއި 2021 ގައި ހުވައިކުރެއްވި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

 

 

ރައީސް ޝުޖާޢު ޢަލީ

ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް

މެމްބަރ ޝިފާޤް ޙުސައިން

މެމްބަރ އަޙްމަދު ނަޞްރުﷲ

މެމްބަރު އަޙްމަދު ސިރާޖް

މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

 

3 ޖޫން 2017 ދުވަހު ހުވައިކުރެއްވި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

Abd.Azeez

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް

 

26 ފެބްރުއަރީ 2014 ދުވަހު ހުވައިކުރެއްވި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް

ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

އަޒްވަރު ޢަލީ

މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު

 

26 ފެބްރުއަރީ 2011 ދުވަހު ހުވައިކުރެއްވި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ރައީސް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢައްބާސް

މުޙައްމަދު އަޝްރަފް

އިބްރާހީމް ނަޢީމް