J3-ފެލިދޫ | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

J3-ފެލިދޫ

  • ރަށުގެ ބޮޑު މިން: 11.8 ހެކްޓަރ
  • ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 10030
  •  އާބާދީ: އަންހެން 309ފިރިހެން 369 ޖުމުލަ 678 ( 2020 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް)
  • ރަށުކައުންސިލްގެ ފޯނު ނަންބަރ: 6700520
  •  އީ މެއިލް: info@felidhoo.gov.mv
  • ތަޢުލީމް: އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގްރޭޑް 10
  •  ގެސްޓް ހައުސްގެ ޢަދަދު: 5

ފެލިދުއަކީ ވ. އަތޮޅުގެ މެދުގައި އޮންނަ ރަށެވެ. ބިމުގެގޮތުން ބަލާއިރު މި އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށަކީ މިރަށެވެ.  ވ.  އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރަނީ ފެލިދޫގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަޒުކަޒާއި  އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ބޭންކް އޮފ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރާންޗް ޤާއިމުކުރެވިފައިވަނީ  މިރަށުގަ އެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީގެ މައިގަނޑު ވަޞީލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ރަށުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޓްވަރިސްޓް ވިޔަފާރިއާއި މަސްވެރިކަމުގެ ޙިއްޞާވެސް އެބައޮތެވެ. އަދި ރަށުގައި  ދެ ހޮޓާ ވެސްހުރެއެވެ. ފެލިދޫގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ސާޅީހަކަށް ތަން  ހުރެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ގިނައީ ފަތުރުވެރިންނަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމަށްއަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ފަންވިނުމާއި ރޯނުވެށުމަކީ ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެކެވެ. ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް މިރަށުން ލިބެން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ފެލިދޫގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ އެހެނިހެން ރައްޔިތުން މި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ފެލިދޫގައި 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރެއެވެ.ފެލިދޫގައި ބަނދަރު ހެދިފައިވަނީ  2006 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އަދި މި ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފެލިދޫއަކީ ބިންގަނޑު ރަނގަޅު ފަސޭހައިން ގަސްގަހާގެހި ހެދޭ ރަށެކެވެ. ފެލިދޫގެ ގިނަގޭގޭގައި ގޯތިތެރޭގައި އެކިބާވަތްބާވަތުގެ ގަސް ހައްދައި އުޅެއެވެ. އަދި މިކަމުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުންވެސް މަދެއްނޫނެވެ.

ސަޤާފީކުޅިވަރުގެ ރޮނގުގައި މިރަށަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބޮޑުބެރަކަށް ނޫނެވެ. ގާއޮޑި ލަވައާއި މަގުމަތީ ލަނގިރިއާއި ތާރަ ފަދަ ފިރިހެނުންގެ ސަޤާފީހުރިހާކުޅިވަރެއްގައިވެސް މެއެވެ. މިރަށުގެ ސަޤާފީކުޅިވަރު ޓީމްވަނީ  ޤައުމީ މުހިއްމު މުނާސަބަތުތަކުގެ އިތުރުން ބަންގްލާދޭޝް އިންޑިއާއި ސިރީލަންކާގައި ރާއްޖޭގެ ސަޤާފީކުޅިވަރު ތަމްސީލްކޮށްދީފައެވެ.މިރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ މަތީފެންވަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށާއި ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާކިޔުމުގައިވެސް ސަގާފީކުޅިވަރު ތަމުސީލްކޮށްދިނުމަކީ މިރަށުގެ ފަންނާނުން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް މިކަން ވެފައިވަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ކަމަކަށެވެ. އާދެ! އެމީހުންގެ ޑައިރީތަކުގައި ލިޔެގެންނާއި ކެމެރާތަކަށް ރެކޯޑުކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ގެންދެވޭ ފޮނި ހަނދާންތަކަކަށެވެ.

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު ހަނދާނީ ހަދިޔާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް މިރަށުން  ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. ކެރަފަތުންވިޔެގެންނާއި ލަކުޑިންނާއި ނާށިންނާއި ބޮނބިން ތަފާތު ތަކެތި އުފައްދައި ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއްކައި އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ އެއް ހޯދައެވެ. ކުރެހުމުގެ ދާއިރާގައި މިރަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަކީ ފެލިދޫގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ލިސްޓްގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބައެކެވެ.