J5-ރަކީދޫ | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

J5-ރަކީދޫ

  • ރަށުގެ ބޮޑު މިން: 4 ހެކްޓަރ
  • ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 10050
  • އާބާދީ: އަންހެން 192ފިރިހެން 181 ޖުމުލަ 373 ( 2020 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް)
  • ރަށުކައުންސިލްގެ ފޯނު ނަންބަރ: 6700602
  • އީ މެއިލް:info@rakeedhoo.gov.mv
  • ތަޢުލީމް: މިވަގުތު ސްކޫލެއް ނެތް
  • ގެސްޓް ހައުސްގެ ޢަދަދު:1 ( 13 ކޮޓަރި)

ރަކީދުއަކީ މިއަތޮޅުގައި 5 ވަނައަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ. އެންމެ ދެކުނުގައި އޮންނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ. މިރަށަކީ ރަތްމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު މާގުޅީ ކަނޑާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ރަށެވެ.ރަކީދުއަކީ މަސްވެރި ރަށެކެވެ. މަސްވެރިކަމުގައި ވަރަށް ހީވާގިކަމާއެކު ޙަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ތަފާތު އެހެން ދާއިރާތަކުގައިވެސް ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދެއެވެ. މަސައްކަތްތެރި ފަންނުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.

ރަކީދުއަކީ މިއަދު އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ އާބާދީ މަދުވުމުން  މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ސްކޫލް ހިންގުމަށާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރަންޖެހޭ އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ތަފާތު ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވެފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެވަގުތަކު ކަންތައް އޮތް ގޮތަކަށް ބަލާ އެވަގުތަކު ހުރި ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ހުރަސްތައް ގިރާކުރަމުން ގެންދަނީ އިޖްތިމާޢީ ވަރަށް ރަނގަޅު ރޫޙަކާއެކުގައެވެ.

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާލާއިރު ރަކީދުއަކީ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ފަންނާނުންތަކެއް އުޅޭ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ރަކީދޫ ޒުވާނުންނަކީ ސަގާފީ ކުޅިވަރަށް ވަރަށް ޝައްޤުވެރިކަން ބަހައްޓާބައެކެވެ. ރަކީދޫގެ ކާބަފައިން ކުޅެފައިވާ ރީތިކުޅިވަރުތައް މިއަދާހަމައަށް އެރަށުގައި އުވިގެންނުގޮސް ހުރިކަމީ މިކަމުގެ ދަލީލެކެވެ. މިގޮތުން ރަކީދޫއަކީ ލަނގިރި ޖެހުމުގައި މިއަތޮޅުގައި ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ.

ރަކީދުއަކީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެންމެ ކުޑަ އެއް ރަށް ކަމުގައިވިއަސް މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ކުރިމަގާމެދު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ވަރަށް އެކުވެރި، އަނެކުންނަށް އަޅާލާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މެހެމާނުންނަށް ކަމޭހިތާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއް މެއެވެ. ރަކީދުއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ރަކީދޫން ފެންނާނީ އަލި މޫނުތަކެކެވެ. ލިބޭނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމެވެ. އިޙްސާސްކުރެވޭނީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކަމެވެ.