ޚިދުމަތްކުރެއްވިބޭފުޅުން | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ޚިދުމަތްކުރެއްވިބޭފުޅުން

އަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

face

އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް މޫސާ ކަލޭފާނު  12 އޭޕްރީލް 1969 ގައި އަތޮޅުވެރިކަން ދެއްވި

face

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން، މީނާއަށް އަތޮޅުވެރިަކަން ދެއްވީ 9 މާރޗް 1971 ގައެވެ. ވަކި ކުރެއްވީ 23 މެއި 1974 ގައެވެ.

face

އަލްމަރުޙޫމް ކުޑަ އަޙްމަދު މަނިކު – 10  ޖޫން 1974 ން 7 ނޮވެމްބަރ 1976ށް

Hura Abdul Sattar

އަލްފާޟިލް ހުރާ އަބްދުއްސައްތާރު

face

 އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު (ދޮން އިސްމާޢީލް)

face

އަލްމަރުހޫމް ކުޑަ އިބްރާހީމް މަނިކު ދޮންމަނިކު

face

އަލްމަރުހޫމް ޙުސައިން މޫސާ

face

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚާލިދު

face

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމް

face

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

face

އަލްފާޟިލާ ޙަސީނާ މޫސާ

އަތޮޅު އޮފީހަށް/ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުން

face

 އަލްމަރުޙޫމް ޤާސިމް އާދަމް

face

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު

face

އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

face

އަލްމަރުހޫމް ޙަސަން ޢަލީ

face

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަލީމް

face

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް

face

އަލްފާޟިލާ މަރީނާ އިބްރާހީމް

face

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަންނާނު އިބްރާހީމް

face

އަލްފާޟިލް އަބްދުއްސަމީޢު އިބްރާހީމް