2021/4 | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

2021/4

2021

 • 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
 • މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސިޓީ ނަންބަރު:1/2020/235/E(N3)-171 އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 • އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފެށުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/05ގެ 1-69 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް މުސާރައިގެ ½ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 • އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިސްނަންވައިގެން ރަށްރަށުގައި ހުރި ކުނިތައް ބޭރުކުރުން
 • އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރާކަމެއްގެގޮތުގައި ރަށްރަށުގެ އީ އައި އޭ ހެދުން
 • ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 2021″ ފާސްކުރުން
 • އެލް އޭ ސީ ކުންފުނީގެ ބޯޑް މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން
 • އެލް އޭ ސީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގެ މަސް އޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން
 • އެލް އޭ ސީ ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ މަޤާމުގެ މަސް އޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން
 • ވ.އަތޮޅުގައި މަތީ ސާނަވީ ތަޢްލީމު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ސްކޫލުތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 • 34 ވަނަ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 • 34 ވަނަ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތައް ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިޔަތުން 10,000ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ހަރަދުކުރުމަށް
 • ޝިޕްރެކް ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 • އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ފަސްރަށުގައި ޖަމާވެފައިވާ ކުނި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން އުކާލުމާއި ބެހޭގޮތުން މި ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖާކުރުން
 • ރަށްރަށުގެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯރޓް ހެދުމައިބެހޭގޮތުން މި ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖާކުރުން
 • ތިނަދޫ ރަށްގިރާ ސަރަހައްދުގެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ޝިޕްވްރެކް ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހުޅުވާލެވުނު ބިޑާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން
 • ތަރައްޤީ ފަންޑް ރީބްރޭންޑް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
 • ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންތައް ހިނގައިފައިވާގޮތް ބަލައި ދިރާސާކުރެވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުޑަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވައިލައްވައިގެން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް
 • އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 5 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުޑަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވައިލައްވައިގެން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް
 • 2022

 • ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން – 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
 • ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން
 • ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން
 • ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުން
 • ވ.ހުޅިދޫ އަދި ވ.އަންބަރާ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަށުގައިވާ ދެ ރަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރި ޤަރާރު
 •