ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް

އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައިވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސީދާ އަތޮޅުރައްޔިތުން ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާވާ މިޚިދުމަތް ފަށައިގަތުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 600000/- ރ (ހަލައްކަ ރުފިޔާ/-) ވަނީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެގޮތުން 2001 ވަނަ އަހަރު މި ފެށުނު ޚިދުމަތަކީ އެއިރު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަން ފެއްޓެވި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އެކަމެއްގެ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދިޔަ އެއް ޙިދުމަތެވެ.
ޝެޑިއުލް ކުރެވިގެން ފެލިދުއަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ މިފެރީ ޚިދުމަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހެޔޮއަގެއްގައި ލުއިފަސޭހަކަމާއިއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އަތޮޅުން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ. ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކަށްވިއަސް މުވައްޒަފުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދޯނި ދުއްވުން ވަނީ މިކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށެވެ. އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިންވެސް ދޯންޏަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ޢިއުލާނުކޮށް ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތެއް ނެތުމުން ބާތިލް ކުރެވުނެވެ.މިކަން މިހެން ދިމާވާން ފެށުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމެވީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި ދުއްވުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ކުއްޔެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ދޯނި ދުއްވަން ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. މީގެއިތުރުން ދޯނި އެހެލައި މަރާމާތުކުރުމާއި ދޯނި ތަރައްޤީކުރުމާއި މިކަންކަން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް އިތުރުވާގޮތަށް ހުށަހަޅައި ޢިއުލާނު ކުރެވުނެވެ.އަދި މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް އެން އެޗް ޑީ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. މިއީ މިކަމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުޞަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ކުންފުންޏެވެ.އަދި 26 ފެބްރުއަރީ 2017ގައި ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓްސޯސް ކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވާފަދައިން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއް ދަތުރު ކޮށްދެމުން އެބަ ގެންދެއެވެ.