ސުނާމީ ލޯން | Secretariat of the Felidhuatholhu Atoll Council

ސުނާމީ ލޯން

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ތައް ފޫބެއްދުމަށް ލުއި ލޯން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ އާއްމުރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުން ލޯންގެ އެހީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ވަނީހޯދާފަވެއެވެ. އަދި ހަމަމިއާއިއެކު ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަށް ގެއްލުންލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ޔޫ އެން ޑީ ޕީން ކުރިއަށްގެންދެވި ‘މައިކްރޯ ކެޕިޓަލް ގްރާންޓް ފޮރ ޕޯސްޓް ސްނާމީ ރިކަވަރީ ފަންޑް’ ގެ ނަމުގައި 2005 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެއްލުންލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 33 ފަރާތަކަށް 605000.00 ރ. (ހަލައްކަ ފަސްހާސްރުފިޔާ/) ލޯންގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.